Výročná správa 2016

 

 

Prečítať
Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva
Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS
Hodnoty spoločnosti
Ocenenia a certifikáty partnerov
SOFTIP je od roku 2005 členom partnerského programu Microsoft, ktorý je založený na úzkej partnerskej spolupráci a spoločnosti, ktoré do neho patria, sa musia do každej kompetencie kvalifikovať. V tom istom roku sa súčasne stáva držiteľom štatútu Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync). S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner , ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie len potvrdzuje vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft. Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk zatiaľ posledného deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. SOFTIP postupne rozširuje pole svojej pôsobnosti ziskom ďalších kompetencií. Najskôr sa stáva Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom, ktorý sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom a ktorý predstavuje najvyššie ocenenie pre partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Takmer vzápätí získava SOFTIP status Microsoft Gold Cloud Platform Partner, ktorý je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. SOFTIP neprestáva ani v roku 2016 rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií a v rámci partnerského programu pridáva ďalšie. Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner je dôkazom odborných vedomostí, schopností a bohatých skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft SOFTIP naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. Aktuálne najmladším „členom rodiny“ je certifikát Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, pre ktorého získanie bolo nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet implementácií Office 365, doložiť pozitívne zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov a úspešne absolvovať certifikačné skúšky. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úzko spolupracuje aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.
Certifikáty kvality
V roku 2016 SOFTIP úspešne absolvoval recertifikačný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to: ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch), OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy
Štruktúra spoločnosti
Svoje obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení. Toto rozdelenie umožňuje promptne reagovať na rôznorodé požiadavky zákazníkov. Divízia SME – Small and Medium Enterprises Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, HR systémy a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Help Desku (Centra Podpory Zákazníkov) a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy. V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom alebo segmentom služieb. Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov. Organizačná štruktúra k 31. decembru 2016
V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera a Riaditeľa pre Inovácie. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa.
Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2016

VLASTNÍK

MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

PERCENTUÁLNY PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

PMK Invest, s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267

33 193,92 EUR

100,00 %

spolu

33 193,92 EUR

100,00 %

Majetková účasť v iných spoločnostiach
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 majetkové účasti v týchto spoločnostiach:

SPOLOČNOSŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE

PERCENTUÁLNY PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

SOFTIP MORAVA, s.r.o. v likvidácii

500 000 CZK

73,00 %

ConnSpec, a.s.

33 193,92 EUR

49 %

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2016 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Dušan Guldan - Predseda predstavenstva Ing. Radovan Bálent - Člen predstavenstva Ing. Martin Vlčko - Člen predstavenstva Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Milan Hán Predseda - dozornej rady Prof. Ing. František Janíček, PhD. - Člen dozornej rady Ing. Roman Nahálka - Člen dozornej rady
Skutočnosti po účtovnej závierke Dňa 7.4.2017 došlo k zmene členov orgánov spoločnosti. K danému dňu boli odvolaní z funkcie člena dozornej rady Ing. Milan Hán a Prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorí boli volení Valným zhromaždením. Namiesto nich boli zvolení noví členovia dozornej rady Ing. Peter Kotuliak a Ing. Jozef Mokrý k danému dňu 7.4.2017. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení v sume 901.153,60 eur nasledovne: suma 600.000,00 EUR (slovom: šesťstotisíc eur) bude rozdelená jedinému akcionárovi spoločnosti SOFTIP, a.s., ktorým je spoločnosť PMK Invest, s.r.o. vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností spoločnosti SOFTIP, a.s., sumu 301.153,60 EUR (slovom: tristojedentisícstopäťdesiattri eur a 60 centov) ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
SOFTIP v roku 2016
Rok 2016 bol rokom štvrťstoročnice pôsobenia našej spoločnosti na trhu IT. Základom úspechu SOFTIPu sú jeho zamestnanci, zákazníci, partneri a skutočne široké portfólio produktov a služieb. Nevyhnutnosťou je schopnosť pružne reagovať na zmeny a vedieť prijať správne rozhodnutia. Zrealizované projekty v roku 2016 potvrdzujú trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy a následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia. Radovan Bálent Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME 
spoločnosti SOFTIP, a. s.
Vzťahy so zákazníkmi SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi, čo potvrdzujú aj čísla za rok 2016. V dnešnej dobe je nezvyčajné, aby takmer polovica (46%) našich zákazníkov bola s nami viac ako 10 rokov. Ďalších 28% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Spoločnosť a trh presýtený širokou ponukou riešení a služieb sa uberá skôr opačným smerom a tým je zmena dodávateľa. Podstatou dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je, aby podpisom zmluvy a dodaním riešenia vzťah neskončil. Treba sa o zákazníka starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. A neustále sa zlepšovať. Dôkazom úspechu a neustáleho napredovania je schopnosť novými a hlavne inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. SOFTIPu sa darí aj v tomto smere, čoho dôkazom je, skupina zákazníkov (26%), ktorí sú s nami menej ako 5 rokov. Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu Schopnosť dlhodobo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov na naše riešenia a služby potvrdzuje takmer rovnováha podielu na dosiahnutých tržbách SOFTIPu z pohľadu dĺžky zmluvného vzťahu

Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu

Nad 10 rokov - 46%

od 6 do 9 rokov - 28%

do 5 rokov - 26%

Tržby podľa dĺžky zmluvného vzťahu

Nad 10 rokov - 30%

od 6 do 9 rokov - 39%

do 5 rokov - 31%

Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov Ak sa pozrieme na štruktúru našich zákazníkov z pohľadu počtu zamestnancov, stále platí, že SOFTIP je schopný uspokojiť požiadavky ako najväčších a najnáročnejších klientov, tak aj malých spoločností. Rovnomerné 32% zastúpenie majú stredné aj malé spoločnosti. Takmer 19% zákazníkov SOFTIPu je zo segmentu mikrospoločností a ostávajúcich 13% z kategórie veľkých spoločností s počtom zamestnancov 250 a viac.

Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov

veľké spoločnosti - 32%

stredné spoločnosti - 32%

malé spoločnosti - 19%

mikro spoločnosti - 13%

ostatné spoločnosti - 4%

Tržby podľa veľkosti zákazníkov Stabilitu SOFTIPu potvrdzuje skutočnosť, že najväčší podiel na tržbách (45%) pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. 29% tržieb priniesli stredné spoločnosti s počtom zamestnancov 50 – 249.

Tržby podľa veľkosti zákazníkov

veľké spoločnosti - 45%

stredné spoločnosti - 29%

malé spoločnosti - 14%

mikro spoločnosti - 6%

ostatné spoločnosti - 6%

Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Pre rok 2016 boli ťažiskové hlavne segmenty priemyselnej výroby, obchodu a služieb, ktoré SOFTIPu priniesli až 56% celkových tržieb. Projekty pre štátnu a verejnú správu oproti predchádzajúcemu roku klesli na celkovo tretiu pozíciu s 19% podielom tržieb. K hranici 20% sa dostal aj segment veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti. Skupinu uzatvárajú segmenty, ktorých percentuálny podiel na tržbách SOFTIPu za rok 2016 je 2%. Sú to segmenty utility, financie, zdravotníctvo a iné nezaradené sektory. Pozitívne môžeme hodnotiť členitosť tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Úspechom v tejto oblasti sú projekty na mieru. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.

Tržby podľa odvetví

priemyselná výroba - 30%

obchod a služby - 26%

štátna a verejná správa - 19%

veľkoobchod a maloobchod - 17%

utility (elektrina, plyn, voda) - 2%

financie - 2%

iné sektory a nezaradené - 2%

zdravotníctvo - 2%

 

Služby, riešenia a produkty
Najširšie portfólio riešení, komplexné služby, podpora a profesionálna starostlivosť už 25 rokov. Výsledkom je viac ako 6 300 zákazníkov a vyše 42-tisíc používateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. Uvedené čísla sú obrazom úspešnej a silnej spoločnosti, ktorá priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí už viac ako dve desaťročia. Stala sa právom slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov, najväčším slovenským výrobcom ERP systémov, opakovane najlepším partnerom spoločnosti SAP pre riešenie SAP Business One a súčasne najvýznamnejším dodávateľom informačných systémov v oblasti HR. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. Neustále kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a inovatívnosť našich produktov a služieb, tak aby plne vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Miroslav Tobiáš Obchodný riaditeľ divízie SME
Projektové riadenie Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom. V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Odvetvové riešenia Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.
 • Portfólio produktov a riešení
  ERP SYSTÉMY SOFTIP PROFIT PLUS SOFTIP VÝROBA SAP Business One SAP Business All-In-One KeepiCRM a DMS systémy Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint
  HR SYSTÉMY SOFTIP HR PLUS SOFTIP HAPPY HR Dochádzkové a stravovacie systémyManažérske IS SOFTIP Business Intelligence Metasonic Suite
  ZÁKAZKOVÉ IS SOFTIP GARANT Evidencia zmlúv a objednávok Verejné obstarávanie Finančné riadenie projektov Konsolidácia Poistenie Autorské honoráre Letecký monitoring SOFTIP SIMBIZ SOFTIP AUDIT
 • Portfólio služieb
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • Cloud Solutions Provider
   Program spoločnosti Microsoft, ktorý je spojením cloudových technológií Microsoft so špičkovou podporou jej najlepších partnerov. Pokrýva IT potreby v oblasti produktivity, infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi (CRM) prostredníctvom cloudových riešení (Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, ...)
  • Microsoft Azure
   Flexibilná cloudová platforma pre služby IaaS (Infraštruktúra ako služba), PaaS (Platforma ako služba) a Sass (Softvér ako služba). Pomocou sady integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ste schopní pracovať efektívnejšie, dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze.
  • Outsourcing služieb
   Dôverujte nám a nechajte nás prevziať na seba časť Vašich činností. My Vás tak odbremeníme a Vy sa môžete plne sústrediť len na vlastnú prácu. Personálny a mzdový outsourcing Outsourcing v oblasti IT
  • Školenia
   Priebežne poskytujeme školenia aplikácií SOFTIP semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie ušité na mieru podľa Vašich predstáv.
  • Koncept rozvoja IT
   Pri rozvoji IT spolupracujte s odborníkmi, investujte efektívne a s jasnou víziou. Správne sa rozhodnúť je v tejto oblasti to najdôležitejšie. Audit a stratégia IT Informačná bezpečnosť Optimalizácia IT infraštruktúry Systémová integrácia Virtualizácia
  • Office 365
   Cloudové riešenie, ktoré v sebe spája známe prostredie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office a nástroje na podporu spolupráce (podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov).
  • Servis a služby
   Nech sú Vaše potreby v oblasti IT akékoľvek, široké portfólio našich služieb a tím certifikovaných odborníkov sú zárukou našej odbornosti a vysokej profesionality. Navrhneme Vám IT riešenie od základov až po strechu, zabezpečíme potrebnú infraštruktúru a poskytneme komplexné poradenstvo v rámci IT služieb.
 • Podpora
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • SLA - Service Level Agreement
   Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.
  • CPZ - Centrum podpory zákazníkov
   Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.
  • Call Centrum
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.
  • Servisná linka
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.
  • Vzdialená podpora zákazníkov
   Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Manažérsky informačný systém
  SOFTIP MIS je manažérsky informačný systém prinášajúci potrebné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov pre podporu svojho rozhodovania. Pomocou SOFTIP MIS sú vrcholoví manažéri a ostatní riadiaci pracovníci informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú jednotné, tzn. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti. Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok). Ing. Igor Gašparík, 
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy
  • Čo priniesol rok 2016
   Zamerali sme sa na rozvoj Power Business Inteligence (v skratke „Power BI). Power BI dashboardy čerpajú dáta z údajovej základne a poskytujú pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na desktopoch, telefónoch, tabletoch a vytvárajú sa na mieru pre jednotlivých manažérov na základe ich potrieb Pripravili sme živé demo ukážky reportov na technológii Power BI od Michrosoftu, ktoré sú pre našich zákazníkov a záujemcov prístupné na našich webstránkach.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   SAD DS - Implementácia manažérskeho systému nad riešením SOFTIP PROFIT a dopravným systémom. V rámci manažérskeho systému sme riešili vnútropodnikové výkazníctvo, súčasťou riešenia bol ale aj mechanizmus zabezpečujúci rozpočítavanie nákladov na jednotlivé strediská podľa rôznych rozvrhových základní. Konštrukta Tiretech - Konštrukta Industry je našim dlhoročným zákazníkom využívajúcim náš manažérsky informačný systém. V roku 2016 sa firma rozdelila na dve spoločnosti a my sme riešili rozdelenie riešenia MIS na dve samostatné riešenia, pričom bolo potrebné v jednotlivých riešeniach zachovať históriu príslušných údajov aj z predchádzajúcich rokov. Plastic Omnium - Manažérsky systém pomáha optimalizovať výrobné kapacity strojov a zariadení zohľadňujúc viaceré vstupy ako sú napríklad objednávky odberateľov, plánované a neplánované odstávky strojov, vyprodukované nezhodné výrobky. Zároveň umožňuje simulovať situácie do budúcna s rôznym nastavením parametrov a porovnávať viacero verzií medzi sebou. Medusa Group - Implementácia MIS nad informačnými systémami SAP B1 piatich firiem a 5 reštauračnými systémami. MIS umožňuje analýzu nákladov za jednotlivé spoločnosti alebo za celú firmu a tak isto analýzu tržieb.
 • SOFTIP PROFIT PLUS
  SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Nie nadarmo je nazývaný „vlajkovou loďou SOFTIPu“. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikateľských subjektov všetkých veľkostí a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania, schvaľovania dokladov a v oblasti procesov pre personálne agentúry. Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti, ponukové listy a pod. Dnes využíva IS SOFTIP PROFIT PLUS takmer 720 zákazníkov s viac ako 9 000 používateľmi.
  Ing. Dušan Homola produktový manažér 
IS SOFTIP PROFIT PLUS
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 bol pokračovaním v zmenách, ktoré sú zamerané hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami a mnoho ďalších. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia a vďaka bohatým skúsenostiam v rôznych segmentoch ho tak prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Trenkwalder: Vývoj a implementácia IS personálnej agentúry. IS nahradil pôvodné nehomogénne riešenie, ktoré pozostávalo z oddelených IS a ich off line prepojenia. Nové riešenie prinieslo zákazníkovi integrované riešenie, s online zápisom údajov z nadradeného IS do produkčného systému. GUDE: Prepojenie produkčného systému SOFTIP PROFIT plus na eShop zákazníka. Riešenie umožnilo zákazníkovi online spracovanie objednávok, ktoré boli vystavené na eShope. Riešenie bolo realizované prostredníctvom webových služieb. Okrem toho bolo pre zákazníka realizované rozhranie pre dodávky tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. Týmto riešením sa zákazníkovi odbúrala podvojná práca nahadzovania dokladov do portálu prepravnej spoločnosti. Užívateľ má možnosť priamo z produkčného systému SOFTIP PROFIT plus generovať doklady a špedičné štítky s čiarovými kódmi. ENPAY: Predmetom riešenia bol vývoj a nasadenie systému pre schvaľovanie dokladov v nákupnom procese. Požiadavka schvaľovania mimo produkčného systému bol realizovaná webovou aplikáciou SOFTIP APPROVAL Plus. Dodané riešenie umožňuje nastaviť schvaľovací workflow podľa požiadaviek zákazníka vo viacerých úrovniach, s možnosťou definovania zástupcov a ďalších atribútov. Aplikácia je multijazyčná a je ju možné spúšťať aj v mobilných zariadeniach. MEDIREX – MORES REZORT: Riešením získal zákazník prepojenie hotelového systému, na účtovné aplikácie nášho produktu SOFTIP PROFIT plus. Tým sa proces zaúčtovania pomerne zložitých operácií z hotelového systému zefektívnil a zautomatizoval. KOSIT: Jeden z najväčších projektov v roku 2016. Predmetom riešenia bolo pokrytie všetkých procesov spoločnosti, ktorej hlavným predmetom podnikania je spracovanie a likvidácia odpadu, poskytovanie letných a zimných údržieb cestných komunikácií a spracovanie súvisiacich procesov. Jednalo sa o multicompany riešenie, kde okrem hlavnej spoločnosti Kosit a.s. boli riešené aj ďalšie dcérske spoločnosti. Celé riešenie bolo postavené na IS SOFTIP PROFIT plus s integráciou na ďalšie subdodávateľské systémy. Riešenie pokrývalo nasledovné oblasti: Ekonomika, finančné toky, majetky; Obchodné prípady, predaj, fakturácia; Skladové hospodárstvo; Odpadové hospodárstvo; Vážny systém; Nákup; Dispečerské riadenie prevádzky dopravy; Personálne a mzdové procesy MIS, controlling Špeciálnou časťou systému je vážny systém s online prepojením na autováhu. Výstupom je evidencia vážnych lístkov, ktoré sú prvotným dokladom z váženia jednotlivých komodít na vstupe a výstupe z lokality Spaľovňa. V tejto lokalite prebieha fyzicky spracovanie a likvidácia odpadov a druhotných surovín.
 • SOFTIP VÝROBA
   Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti. Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít. Ing. Ján Kapoun, produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA
  • O produkte
   Komplexný informačný systému SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Štandardom je nástroj pre kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít. Ide o ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, čo napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby. Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP. Dopracovaním modulu MRP získavali užívatelia tohto produktu ďalší nástroj pre optimalizáciu aktív a pre operatívnejšie riadenie vstupov do výrobného procesu. Všetky tieto procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií.
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 pokračoval nárast záujmu o produkt SOFTIP PROFIT VÝROBA. Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácií a v rozširovaní funkčnosti. Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí sériovej a zákazkovej výroby. Posilnili sme podporu pre riadenie procesov vo výrobe nábytku ale aj v oblasti služieb. V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality: kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít aj so zohľadnením predpokladaného plánu výroby analýza plnenia výkonových noriem a využitia fondu pracovnej doby, MRP II, riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov aj s kombináciou rôznych foriem miezd, jednoznačná identifikácia výrobkov pre dosledovanie vstupov ale aj pre podporu reklamačného konania
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Taylor Wharton - Kľúčových parametrov tohto projektu bolo viac. Prioritou bol nábeh ostrej prevádzky do 2 mesiacov od zahájenia projektu. Import historických dát z oblasti ekonomiky z pôvodného systému. Možnosť jednoznačného dohľadania zdroja všetkých komponentov vstupujúcich do finálneho produktu s komplexnou podporou v oblasti evidencie certifikátov a pasporizácie všetkých výrobkov. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo aj zahájenie prác na analytických procesoch v rôznych oblastiach, kvalita, náklady, odberateľsko - dodávateľské vzťahy. LIND MOBLER SLOVAKIA - Cieľom projektu bolo prepojenie SOFTIP PROFIT VÝROBA s materským informačným systémom za účelom komunikácie na úrovni TPV, s následným komplexným využívaním funkcionality odhlasovanie práce a riadenie výrobných miezd až s väzbou na dochádzkový systém. Pokračovaním bude aplikovanie nástrojov pre analýzy vyžívania fondu pracovného času a mzdových nákladov vo väzbe na výrobu. Hornonitrianske bane Prievidza - V tomto projekte išlo o špecifické nastavenie receptúr a procesov kŕmenia chovaných rýb. Kľúčové bolo sledovanie prírastkov s následným vyhodnocovaním nákladov na chov ako taký s možnosťou porovnania jednotlivých násad a chovu rýb v čase. Úpravou logistických procesov získal užívateľ nástroj aj pre sledovanie výnosov z výsledného produktu chovu v procesoch spracovania rýb do finálnych produktov.
 • SAP Business One, SAP All-in-One
  Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem tržieb z predaja licencií za rok 2016. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce. Ako držiteľ a zároveň obhajca tohto titulu sme si toho vedomí. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod opätovný úspech SOFTIPu podpísala aj naša schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré vyvíjame s cieľom rozšíriť už existujúce funkcionality SAP Business One. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami. Máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá.
  Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP
  • O produkte
   Aplikácia SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vi viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Riešenie SAP Business All-in-One je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňuje riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing. SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Cieľom je sa tak ešte viac priblížiť potrebám našich zákazníkov. Táto webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.
  • Čo priniesol rok 2016
   Z globálneho pohľadu bol rok 2016 významný tým, že SAP Business One celosvetovo prekročil hranicu 56 000 klientov vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Aj rok 2016 nám priniesol množstvo nových projektov a implementácií, pri ktorých sa môžeme oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   MEDUSA GROUP - Predstavuje komplexnú sieť reštaurácií, barov, kaviarní, pivární. Na začiatku tejto rozsiahlej implementácie bolo zabezpečenie kompletného hostingového prostredia. Základom úspechu bola integrácia na reštauračný systém BlueGastro, ktorú sme vytvorili automatizovanú výmenu dát, zjednodušenie práce a odstránenie chybovosti. Mimoriadnym prínosom riešenia bolo zefektívnenie toku dokladov. Schvaľovanie nákupných objednávok a došlých faktúr v aplikácii SOFTIP ApprovalOne. Manažérsky IS bol poslednou dôležitou súčasťou riešenia. Reportingový nástroj poskytol ucelený zdroj dát pre tvorbu dynamických logistických a ekonomických reportov. Prehľady o nákladoch a výnosoch, tržbách, predajnosti, sortimente poskytujú všetky potrebné podklady pre efektívne riadenie spoločnosti. STAVEA-INTERIÉR - Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou interiérov a exteriérov, od projekčnej činnosti cez dizajn, realizáciu až po finálne zariadenie. Kľúčovým rozhodnutím pre nasadenie systému SAP Business One bola schopnosť pokryť projektové riadenie s komplexnou väzbou na procesy obchodu, nákupu, predaja, skladov a účtovníctva. OVB Allfinanz Slovensko - Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy. MTEA - Zaujímavá implementácia SAP Business One pre riadenie logistických a výrobných procesov vo výrobnom závode v Číne a v Šanghaji.
 • KEEPI
   Keepi je súčasťou moderného online sveta a čoraz viac obľúbenejším nástrojom bezplatného online účtovníctva. Mesačne si ho aktivuje viac ako 100 nových používateľov, ktorí na ňom oceňujú predovšetkým možnosť plnohodnotného vedenia účtovnej a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov a firmy. Ing. Marián Baranovič operačný riaditeľ divízie SME
  • O produkte
   Keepi je ideálnym pre začínajúcich podnikateľov. Umožňuje im rýchly štart do účtovania tak, aby sa mohli hneď venovať podnikaniu, ktoré reálne vytvára príjem. Systém je dostupný cez web a v rámci základnej funkcionality bez poplatkov, a to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov alebo veľkosť spracovávanej agendy. V prípade záujmu si môžu používatelia zakúpiť nadštandardné služby buď jednotlivo alebo cez balíčky služieb, ktoré sú výhodné pre zákazníka a to prostredníctvom e-shopu na obdobie podľa vlastného výberu. Okrem moderného dizajnu je však najväčšou výhodou Keepi jeho súlad s legislatívou a spoľahlivá podpora. Odborníci Keepi tímu používateľom poradia prostredníctvom on-line chatu. Keepi má svoju vlastnú web stránku www.keepi.sk a je aj na Facebooku. Samotná web aplikácia je k dispozícii na adrese https://keepi.eu
  • Čo priniesol rok 2016
   Keepi priebežne rozvíjame podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých si toto cloudové web ERP riešenie rýchlo získava. Ku koncu roku registroval takmer 5 520 zákazníkov a celkom 7 300 používateľov. Počet spracovávaných dokladov v Keepi bol bezmála 521 tisíc, čo je nárast viac ako 130% v porovnaní s rokom 2015.
 • SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
   Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame. SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku. Ing. Marián Baranovič produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 nám priniesol symbolických 25 nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre naše riešenie. Všetky spoločnosti oceňujú našu kompetentnosť a spoľahlivosť. Veľmi si vážia nasadenie našich konzultantov a poradenstvo, ktoré získali. Darilo sa nám aj v oblasti poskytovania outsourcingových služieb a vzrástli aj naše hostingové služby.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   KOSIT Nasadili sme naše HR riešenie vo všetkých spoločnostiach. Zjednotili procesy spracovania podkladov.
 • SOFTIP HAPPY HR
  SOFTIP HAPPY HR predstavuje novinku v našom portfóliu. Táto moderná webová aplikácia prináša všetko, čo potrebujete pre efektívne riadenie ľudských zdrojov. Od začiatku roku 2016 ju používajú aj interní zamestnanci SOFTIPu. De facto, dali sme si ju k 25. narodeninám. S cieľom nielen riadiť ľudské zdroje vo vnútri firmy, ale predovšetkým získať spätnú väzbu od vlastných zamestnancov. Z prvej ruky tak získame cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri ďalšom vývoji a zdokonaľovaní tohto riešenia. Ing. Marián Baranovič, produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 sme rozšírili ponuku HAPPY HR o modul Nábor. Modul Nábor pokrýva proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek na zamestnanca cez vyhľadanie vhodných kandidátov, realizáciu výberového konania a vyhodnotenie úspešných uchádzačov. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi, evidenciu databázy ich životopisov s možnosťou fulltextového vyhľadávania.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Tatry Mountain Resorts, a.s., U zákazníka sme Implementovali modul Vzdelávanie a pripravili sme analýzu pre implementáciu modulu Organizačná štruktúra v tejto spoločnosti. V rámci procesu riadenia vzdelávania umožní HAPPY HR hlavne automatické sledovanie požiadaviek na vzdelávanie, čím sa zníži prácnosť pri plánovaní a pri identifikácii potrieb ďalšieho vzdelávania, čo má veľký význam predovšetkým v období tzv. hlavnej sezóny, kedy sa počet zamestnancov v spoločnosti výrazne zvyšuje. Nasadenie modulu Vzdelávanie tiež zjednoduší prístup k aktuálnym údajom o vzdelávaní zamestnancov a to nie len pre HR oddelenie ale aj pre manažérov spoločnosti, nakoľko údaje môžu byť dostupné aj cez mobilné zariadenie (tablet, smartphone).
 • Riešenia na zákazku
   Rok 2016 sme popri realizácii projektov využili aj na hľadanie nových smerov v oblasti technológií ako aj v riadení projektov. Vzhľadom na rastúci počet našich podporovaných systémov a aplikácií sme prehodnotili spôsob ich údržby a prijali sme také opatrenia, ktoré v budúcnosti povedú k zjednodušeniu procesov podpory implementovaných systémov. Ing. Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS
  • Čo priniesol rok 2016
   SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky dronov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS, prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.
  • Oblasti realizácie projektov v roku 2016:
   Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí Prepojenie evidencie pohľadávok na Centrálny register pohľadávok štátu Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu. Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii Pozemkár pre Lesy SR š.p. Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint Rozvoj funkčnosti SOFTIP GARANT v oblasti výpočtu a evidencie provízií. SOFTIP GARANT je určený na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).
 • Referencie
  Medzi zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria aj tieto významné spoločnosti: Obchod a služby - AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution CZ, Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, FORTUNA SK, INCAR, INDEX NOSLUŠ, KPMG Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava Žilina, SLOVNAFT TRANS, Start People, Trenkwalder, UPC BROADBAND SLOVAKIA Priemysel - Baliarne obchodu Poprad, Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke UK, Knauf Insulation, KONŠTRUKTA – Industry, linea – D, LOKO TRANS Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Mlyn Kolárovo, MONDI SCP, NORWIT SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, RKS Trenčín, QUILTEX, SL SLOVAKIA, Slovalco, STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM Slovakia, TATRAMAT – ohrievače vody, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, TUCHYŇA VÝŤAHY, VIPO, Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto Štátna správa a samospráva - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, LESY Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Utilities - Podtatranská vodárenská spoločnosť, Povodí Moravy, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Financie - Conseq penzijní společnost, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Všeobecná úverová banka Veľkoobchod a maloobchod - 30 družstiev COOP Jednota, Berndorf Sandrik, BILLA, COREX, COREX SERVIS, Diligentia R.C., dm drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA TIME SR, Jungheinrich, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok, VOMET, ZOP plus Zdravotníctvo - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košic
Ľudské zdroje
Rok 2016 bol pre spoločnosť rokom 25. výročia založenia spoločnosti a tento aspekt významne zasiahol aj oblasť ľudských zdrojov a internej komunikácie spoločnosti smerom do vnútra aj navonok. Pri tejto príležitosti sme usporiadali špeciálny SOFTIP narodeninový deň na našich pracoviskách, ktorý si pri živej hudbe a niečom sladkom užili nielen naši zamestnanci ale aj návštevníci našich pracovísk. V júni 2016 na celofiremnom mítingu spoločnosti sme vyhlásili prvú Osobnosť roka za rok 2015, ktorou sa stal náš kolega Marek Sedliak, riaditeľ pre stratégiu a inovácie. Osobnosť roka a Projekt roka sú súčasťou internej aktivity SOFTIP AWARDS, súťaže, v ktorej zamestnanci vyberajú najlepšie spomedzi nominovaných osobností spoločnosti a najzaujímavejších zrealizovaných projektov za daný rok. Okrem ocenenia najlepších je cieľom predstaviť osobnosti spoločnosti všetkým zamestnancom nielen z hľadiska ich prínosu pre spoločnosť ale aj pohľadu ich osobného života. Zaujímavé projekty majú zase šancu inšpirovať ostatných a pochváliť sa úspešnými implementáciami. Našich zamestnancov sme aktívne zapojili do našej celoročnej komunikácie k 25. výročiu spoločnosti. Niekoľko z nich zažilo zaujímavé chvíle pri filmovaní videospotov do našej spotrebiteľskej súťaže k 25. výročiu spoločnosti, ktoré sa natáčali v našich priestoroch a zamestnanci boli samotnými hercami. V máji 2016 sa zamestnanci stretli spoločne so zákazníkmi a obchodnými partnermi na akcii pri príležitosti 25. výročie založenia spoločnosti SOFTIP v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo takmer 300 hostí. V oblasti poskytovaných benefitov bolo najvýznamnejšou zmenou v roku 2016 zavedenie nového benefitu tzv. Dodatočnej dovolenky v rozsahu 5 dní nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky. Tento benefit bol zamestnancami veľmi pozitívne prijatý a má pre spoločnosť aj zamestnancov motivačný charakter, keďže podmienkou pre jeho využitie je spoločnosťou stanovené vyčerpanie zákonnej dovolenky. Okrem tejto významnej zmeny sme tak ako po minulé roky v zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov poskytovali zamestnancom príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 125-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona. Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti sme zamestnancom umožnili čerpanie 25% ročnej výmery stravných lístkov úplne zadarmo bez akékoľvek doplatku. Navyše od 1.januára 2017 pokračujeme v posilnení tohto plošne najspravodlivejšieho benefitu a to zvýšením nominálnej hodnoty stravného lístka na 4 eurá bez navýšenia doplatku zamestnanca za stravný lístok. Veľmi pozitívnou zmenou vnímanou prierezovo cez celú spoločnosť bola implementácia novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR, ktorú zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. Aktívne ju používajú všetci zamestnanci spoločnosti pričom interný projektový tím neustále pracuje na rozšírení jej funkčnosti a vylepšovaní aj vďaka nápadom od zamestnancov. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré zamestnancov, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti. V ďalšej fáze nasadzujeme modul Vzdelávanie, ktorý umožní efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie ako aj orientáciu zamestnancov v ponuke školení a rozvíjaní ich kompetencií a osobného profilu. Hodnotenie zamestnancov sme ako každoročne realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov. Proces hodnotenia zamestnancov prebieha už niekoľko rokov v rámci aplikácie SOFTIP HAPPY HR v module Hodnotenie. Našim cieľom je úplná elektronizácia celého procesu riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktorá prinesie pridanú hodnotu pre personalistov, zamestnancov a manažment spoločnosti. V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. Zorganizovali sme množstvo menších podujatí s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi zákazníkmi a zamestnancami navzájom ako napr. tradičná SOFTIP Cyklo tour alebo SOFTIP Days. Veľmi si vážime aktivitu našich kolegov, ktorí darovali krv a pomohli naplniť našu výzvu a získať 25 litrov krvi vďaka našej akcii SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. Z hľadiska štatistík, zamestnávala spoločnosť SOFTIP k 31. decembru 2016 rovnako ako v predchádzajúcom roku 171 zamestnancov, z toho 64 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov. Aj v priebehu roka 2016 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. Ako dôležitý a významný aspekt vnímame otázku generačnej obmeny v spoločnosti a preto aj v priebehu roka 2016 k nám pribudlo niekoľko nových tvárí, ktorí si našli stabilné miesto v našej spoločnosti a priniesli nové nápady a myšlienky. V súčasnej dobe je na trhu mnoho úspešných IT spoločností, a preto sme sa snažili udržať si konkurencieschopnosť aj v roku 2016 prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov. Zvýšeniu ich odbornosti sme venovali dostatočnú podporu vo forme kvalitného vzdelávania. V tomto roku sme sa zamerali najmä na rozvoj odborných a špecifických znalostí pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov s cieľom zabezpečiť potrebnú kvalitu a odbornosť vo vzťahu k ich pracovnej náplni. Veľkú časť vzdelávacích aktivít sme zamerali na oblasť personalistiky a ekonomiky, čo si vyžadovala neustále sa meniaca legislatíva. Pokračovali sme s rozvojom obchodných a manažérskych zručností našich obchodných manažérov a vedúcich pracovníkov. Spoločnosť SOFTIP si naďalej drží status spoločnosti, ktorá má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu.
Spoločenská zodpovednosť
SOFTIP už 25 rokov úspešne vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Skutočnosť, že sme spoločensky zodpovednou firmou, neznamená, že chceme byť úspešní len v biznise. Po celé tie roky sa snažíme nielen finančne, ale aj osobným zainteresovaním našich ľudí podporovať aj ostatné iné oblasti života. Pomocnú ruku potrebuje kultúra, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia. Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia. Prvým z nich je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, ktoré má dnes už viac ako 1000 členov. Jej členovia sú činorodí v kluboch atletiky, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, plávanie, a ďalšie. Druhým z nich je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, občianske združenie založené a vedené rodičmi detí s autizmom. Tretím je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, pre ktorého sme jedným z najväčších darcov. Pod svoje „ochranné krídla“ si ju vzali aj naši zamestnanci a prostredníctvom vlastných zbierok pomáhajú získať aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomáhali rodinám a priateľom ľudí s Downovým syndrómom. Partnersky podporujeme aj viaceré športové projekty. Jedným z nich je SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý každoročne 6. januára štartuje sezónu pretekov Marathon BB Tour. Taktiež sme hlavným reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Bedmintonisti sú výnimoční aj v tom, že ako jediná športová federácia na svete vyvinula pre tento účel mobilnú aplikáciu na výuku základov práve tohto dynamického športu. Je určená pre pedagógov telesnej výchovy a trénerov bedmintonu. Podporili sme aj ďalší zaujímavý športový projekt - Deň na kolesách s Filipom Polcom. V rámci neho si s Filipom a jeho inštruktormi zatrénovalo na Pumptrackovej dráhe až 474 detí z detských domovov vo veku od 4 do 18 rokov. O tom, že pomoc druhým je našou prirodzenou súčasťou svedčí aj vysoký záujem o dobrovoľnícke aktivity a podujatia. V roku 2016 sa nám napríklad prostredníctvom SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo získať až 25 litrov krvi – za každý rok existencie firmy presne jeden liter tejto vzácnej tekutiny. Ak sa vyskytne v živote našich zamestnancov ťažká životná situácia, rovnako potrebujú pomoc. V týchto prípadoch využívame časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť. Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Elektronizáciou HR procesu cez aplikáciu SOFTIP HAPPY HR eliminujeme časť firemnej papierovej agendy. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2016 sme mali uzatvorených približne 660 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov. Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).
Komunikácia o dianí v spoločnosti
Cieľ komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2016 sa niesol v znamení 25. výročia založenia spoločnosti. Kým po uplynulé roky bol výhradne zameraný na posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení, rok 2016 priniesol do komunikácie v prvom rade symbol „25“. „Dvadsaťpäťka“ nás sprevádzala naprieč celým rokom a výrazne zasiahla do diania nielen smerom navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Štvrťstoročie existencie SOFTIPu je dôkazom jeho stabilných základov, širokého portfólia produktov a služieb, vynikajúcich vzťahov s našimi zákazníkmi, partnermi a predovšetkým zamestnancami. Významným prvkom externej komunikácie v roku 2016 bola celoročná online kampaň s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb SOFTIPu za účelom posilnenia jeho značky a súčasne podporiť kampaň k 25. výročiu založenia spoločnosti počas celého roku. Využili sme dostupné sociálne siete, na ktorých sme aktívni, bannerové reklamy a PR komunikácie na odborných aj informačných portáloch, eTrend, hnoline, ... a ostatné. V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam. Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá prešla absolútnou zmenou. V septembri 2016 sme ju uviedli v úplne novom šate na vlastnom SOFTIP CMS systéme. Stránka spĺňa najmodernejšie štandardy. Slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk. So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, tradičné pracovné stretnutie vodárenských a vodohospodárskych spoločností a rovnako tak stretnutie pre zákazníkov Slovenskej pošty a Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny. Deviaty ročník Konferencie New Visions in HR 2016, na ktorej sa znovu stretlo cez 200 odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ponúkol možnosť predstaviť odbornej verejnosti svoju novinku vo svojom produktovom portfóliu - SOFTIP HAPPY HR. Vychádzajúc z prebiehajúcej implementácie riešenia v našej spoločnosti odprezentoval člen predstavenstva a finančný riaditeľ, Martin Vlčko, príklad ako je možné moderne, intuitívne a hlavne efektívne pristúpiť k HR procesom a ako je nevyhnutné podporiť vzťah spoločnosti a zamestnancov. V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Tradične sa opierame o Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR. Symbolicky, 25. júna, zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2016, so štartom aj cieľom v Hronseku. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov. Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 2. – 3. júna 2016 vo Vyhniach a 9. - 10. decembra 2016 v Jasnej.
SOFTIP v médiách
SOFTIP prelieval krv. Za dobrú vec.
touchit.sk | 3.11.2016 Taký bol cieľ akcie SOFTIPácka KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. „Náš plán – získať 25 litrov najvzácnejšej tekutiny sme splnili takmer do poslednej kvapky...“ SOFTIP dosahuje najvyššie kompetencie Microsoft v oblasti cloudových riešení
Itnews.sk / 28.10.2016 SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. SOFTIP prichádza s novinkou - službou letecký monitoring
pc.dobodky.sk / 11.10.2016 Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho “dronov”) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov. Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť
Časopis Trend / 7.7.2016 Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou - povedzme s medicínou. ... Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore či letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP. Nová aplikácia minimalizuje papierovú agendu
retailmagazin.sk / 9.6.2016 Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne. SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2015
touchit.sk / 12.4.2016 SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIP podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR
itnews.sk / 5.2.2016 Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov. SOFTIP opäť rozširuje svoje kompetencie Microsoft 
touchit.sk / 28.1.2016 SOFTIP získal už piatu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a dvom Silver statusom sa od začiatku roka môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Cloud Platform Partner. Ten je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností spoločnosti SOFTIP v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“
itnews.sk / 17.1.2016 Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Vynikajúce výsledky za daný rok dosiahnuté na silnom konkurenčnom IT trhu sú prejavom viacerých činiteľov. Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala už spomenutá komplexnosť nášho portfólia, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP opäť potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov. Významný nárast sme opätovne zaznamenali v oblasti infraštruktúrnych služieb a servisných služieb. Stabilnú úroveň si udržali segmenty predaja našich ERP systémov, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Počas roka 2016 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. V roku 2017 očakávame ďalšie oživenie trhu, čím by mohli byť naplnené predpoklady pre ďalší zaujímavý hospodársky rok. Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čo je základom pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere. V roku 2016 nedošlo k aktivácii nákladov na vývoj a výskum produktov pre opakovaný predaj. V porovnaní s historicky najlepším rokom 2015 takmer všetky finančné ukazovatele v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles, avšak dosiahli veľmi slušnú a požadovanú úroveň. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla výborné číslo. SOFTIP tak môžeme radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska. Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA. K 31. 12. 2016 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
Finančný report
Aj v roku 2016 potvrdila spoločnosť SOFTIP stabilnú a silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR. Po historicky najlepšom roku 2016 dosiahla spoločnosť opäť vynikajúce hospodárske výsledky, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Významný podiel na tomto úspechu zohralo predovšetkým široké portfólio a diverzifikácia poskytovaných produktov a služieb pre rôzne segmenty trhu. Komplexnosť nášho portfólia nás radí medzi jedinečné IT spoločnosti, ktoré sú schopné odolávať výkyvom v jednotlivých segmentoch. V roku 2016 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 1 330 tisíc EUR. Došlo síce k poklesu tržieb avšak tento výpadok nemal priamo úmerný vplyv na výsledky spoločnosti. Spoločnosť dokázala tento výpadok eliminovať opatreniami v iných oblastiach. Dosiahnuté tržby boli vo výške 11 063 tisíc EUR. Ing. Martin Vlčko Finančný riaditeľ
Súvaha vybrané položky
Výkaz ziskov a strát vybrané položky
Správa nezávislého audítora
SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA: SOFTIP, a.s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT: SOFTIP, a.s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
TEL.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 423 07 12 E-MAIL: softip@softip.sk , WEB: www.softip.sk
Výročná správa 2016

Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva
Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS
Hodnoty spoločnosti
Ocenenia a certifikáty partnerov
SOFTIP je od roku 2005 členom partnerského programu Microsoft, ktorý je založený na úzkej partnerskej spolupráci a spoločnosti, ktoré do neho patria, sa musia do každej kompetencie kvalifikovať. V tom istom roku sa súčasne stáva držiteľom štatútu Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync). S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner , ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie len potvrdzuje vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft. Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk zatiaľ posledného deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. SOFTIP postupne rozširuje pole svojej pôsobnosti ziskom ďalších kompetencií. Najskôr sa stáva Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom, ktorý sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom a ktorý predstavuje najvyššie ocenenie pre partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Takmer vzápätí získava SOFTIP status Microsoft Gold Cloud Platform Partner, ktorý je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. SOFTIP neprestáva ani v roku 2016 rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií a v rámci partnerského programu pridáva ďalšie. Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner je dôkazom odborných vedomostí, schopností a bohatých skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft SOFTIP naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. Aktuálne najmladším „členom rodiny“ je certifikát Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, pre ktorého získanie bolo nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet implementácií Office 365, doložiť pozitívne zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov a úspešne absolvovať certifikačné skúšky. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úzko spolupracuje aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.
Certifikáty kvality
V roku 2016 SOFTIP úspešne absolvoval recertifikačný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to: ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch), OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy
Štruktúra spoločnosti
Svoje obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení. Toto rozdelenie umožňuje promptne reagovať na rôznorodé požiadavky zákazníkov. Divízia SME – Small and Medium Enterprises Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, HR systémy a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Help Desku (Centra Podpory Zákazníkov) a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy. V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom alebo segmentom služieb. Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov. Organizačná štruktúra k 31. decembru 2016
V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera a Riaditeľa pre Inovácie. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa.
Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2016
Majetková účasť v iných spoločnostiach
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 majetkové účasti v týchto spoločnostiach:
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2016 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Dušan Guldan - Predseda predstavenstva Ing. Radovan Bálent - Člen predstavenstva Ing. Martin Vlčko - Člen predstavenstva Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Milan Hán Predseda - dozornej rady Prof. Ing. František Janíček, PhD. - Člen dozornej rady Ing. Roman Nahálka - Člen dozornej rady
Skutočnosti po účtovnej závierke Dňa 7.4.2017 došlo k zmene členov orgánov spoločnosti. K danému dňu boli odvolaní z funkcie člena dozornej rady Ing. Milan Hán a Prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorí boli volení Valným zhromaždením. Namiesto nich boli zvolení noví členovia dozornej rady Ing. Peter Kotuliak a Ing. Jozef Mokrý k danému dňu 7.4.2017. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení v sume 901.153,60 eur nasledovne: suma 600.000,00 EUR (slovom: šesťstotisíc eur) bude rozdelená jedinému akcionárovi spoločnosti SOFTIP, a.s., ktorým je spoločnosť PMK Invest, s.r.o. vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností spoločnosti SOFTIP, a.s., sumu 301.153,60 EUR (slovom: tristojedentisícstopäťdesiattri eur a 60 centov) ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
SOFTIP v roku 2016
Rok 2016 bol rokom štvrťstoročnice pôsobenia našej spoločnosti na trhu IT. Základom úspechu SOFTIPu sú jeho zamestnanci, zákazníci, partneri a skutočne široké portfólio produktov a služieb. Nevyhnutnosťou je schopnosť pružne reagovať na zmeny a vedieť prijať správne rozhodnutia. Zrealizované projekty v roku 2016 potvrdzujú trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy a následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia. Radovan Bálent Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME 
spoločnosti SOFTIP, a. s.
Vzťahy so zákazníkmi SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi, čo potvrdzujú aj čísla za rok 2016. V dnešnej dobe je nezvyčajné, aby takmer polovica (46%) našich zákazníkov bola s nami viac ako 10 rokov. Ďalších 28% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Spoločnosť a trh presýtený širokou ponukou riešení a služieb sa uberá skôr opačným smerom a tým je zmena dodávateľa. Podstatou dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je, aby podpisom zmluvy a dodaním riešenia vzťah neskončil. Treba sa o zákazníka starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. A neustále sa zlepšovať. Dôkazom úspechu a neustáleho napredovania je schopnosť novými a hlavne inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. SOFTIPu sa darí aj v tomto smere, čoho dôkazom je, skupina zákazníkov (26%), ktorí sú s nami menej ako 5 rokov. Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu Schopnosť dlhodobo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov na naše riešenia a služby potvrdzuje takmer rovnováha podielu na dosiahnutých tržbách SOFTIPu z pohľadu dĺžky zmluvného vzťahu
Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov Ak sa pozrieme na štruktúru našich zákazníkov z pohľadu počtu zamestnancov, stále platí, že SOFTIP je schopný uspokojiť požiadavky ako najväčších a najnáročnejších klientov, tak aj malých spoločností. Rovnomerné 32% zastúpenie majú stredné aj malé spoločnosti. Takmer 19% zákazníkov SOFTIPu je zo segmentu mikrospoločností a ostávajúcich 13% z kategórie veľkých spoločností s počtom zamestnancov 250 a viac.
Tržby podľa veľkosti zákazníkov Stabilitu SOFTIPu potvrdzuje skutočnosť, že najväčší podiel na tržbách (45%) pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. 29% tržieb priniesli stredné spoločnosti s počtom zamestnancov 50 – 249.
Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Pre rok 2016 boli ťažiskové hlavne segmenty priemyselnej výroby, obchodu a služieb, ktoré SOFTIPu priniesli až 56% celkových tržieb. Projekty pre štátnu a verejnú správu oproti predchádzajúcemu roku klesli na celkovo tretiu pozíciu s 19% podielom tržieb. K hranici 20% sa dostal aj segment veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti. Skupinu uzatvárajú segmenty, ktorých percentuálny podiel na tržbách SOFTIPu za rok 2016 je 2%. Sú to segmenty utility, financie, zdravotníctvo a iné nezaradené sektory. Pozitívne môžeme hodnotiť členitosť tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Úspechom v tejto oblasti sú projekty na mieru. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.
Služby, riešenia a produkty
Najširšie portfólio riešení, komplexné služby, podpora a profesionálna starostlivosť už 25 rokov. Výsledkom je viac ako 6 300 zákazníkov a vyše 42-tisíc používateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. Uvedené čísla sú obrazom úspešnej a silnej spoločnosti, ktorá priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí už viac ako dve desaťročia. Stala sa právom slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov, najväčším slovenským výrobcom ERP systémov, opakovane najlepším partnerom spoločnosti SAP pre riešenie SAP Business One a súčasne najvýznamnejším dodávateľom informačných systémov v oblasti HR. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. Neustále kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a inovatívnosť našich produktov a služieb, tak aby plne vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Miroslav Tobiáš Obchodný riaditeľ divízie SME
Projektové riadenie Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom. V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Odvetvové riešenia Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.
 • Portfólio produktov a riešení
  ERP SYSTÉMY SOFTIP PROFIT PLUS SOFTIP VÝROBA SAP Business One SAP Business All-In-One KeepiCRM a DMS systémy Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint
  HR SYSTÉMY SOFTIP HR PLUS SOFTIP HAPPY HR Dochádzkové a stravovacie systémyManažérske IS SOFTIP Business Intelligence Metasonic Suite
  ZÁKAZKOVÉ IS SOFTIP GARANT Evidencia zmlúv a objednávok Verejné obstarávanie Finančné riadenie projektov Konsolidácia Poistenie Autorské honoráre Letecký monitoring SOFTIP SIMBIZ SOFTIP AUDIT
 • Portfólio služieb
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • Cloud Solutions Provider
   Program spoločnosti Microsoft, ktorý je spojením cloudových technológií Microsoft so špičkovou podporou jej najlepších partnerov. Pokrýva IT potreby v oblasti produktivity, infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi (CRM) prostredníctvom cloudových riešení (Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, ...)
  • Microsoft Azure
   Flexibilná cloudová platforma pre služby IaaS (Infraštruktúra ako služba), PaaS (Platforma ako služba) a Sass (Softvér ako služba). Pomocou sady integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ste schopní pracovať efektívnejšie, dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze.
  • Outsourcing služieb
   Dôverujte nám a nechajte nás prevziať na seba časť Vašich činností. My Vás tak odbremeníme a Vy sa môžete plne sústrediť len na vlastnú prácu. Personálny a mzdový outsourcing Outsourcing v oblasti IT
  • Školenia
   Priebežne poskytujeme školenia aplikácií SOFTIP semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie ušité na mieru podľa Vašich predstáv.
  • Koncept rozvoja IT
   Pri rozvoji IT spolupracujte s odborníkmi, investujte efektívne a s jasnou víziou. Správne sa rozhodnúť je v tejto oblasti to najdôležitejšie. Audit a stratégia IT Informačná bezpečnosť Optimalizácia IT infraštruktúry Systémová integrácia Virtualizácia
  • Office 365
   Cloudové riešenie, ktoré v sebe spája známe prostredie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office a nástroje na podporu spolupráce (podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov).
  • Servis a služby
   Nech sú Vaše potreby v oblasti IT akékoľvek, široké portfólio našich služieb a tím certifikovaných odborníkov sú zárukou našej odbornosti a vysokej profesionality. Navrhneme Vám IT riešenie od základov až po strechu, zabezpečíme potrebnú infraštruktúru a poskytneme komplexné poradenstvo v rámci IT služieb.
 • Podpora
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • SLA - Service Level Agreement
   Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.
  • CPZ - Centrum podpory zákazníkov
   Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.
  • Call Centrum
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.
  • Servisná linka
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.
  • Vzdialená podpora zákazníkov
   Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Manažérsky informačný systém
  SOFTIP MIS je manažérsky informačný systém prinášajúci potrebné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov pre podporu svojho rozhodovania. Pomocou SOFTIP MIS sú vrcholoví manažéri a ostatní riadiaci pracovníci informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú jednotné, tzn. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti. Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok). Ing. Igor Gašparík, 
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy
  • Čo priniesol rok 2016
   Zamerali sme sa na rozvoj Power Business Inteligence (v skratke „Power BI). Power BI dashboardy čerpajú dáta z údajovej základne a poskytujú pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na desktopoch, telefónoch, tabletoch a vytvárajú sa na mieru pre jednotlivých manažérov na základe ich potrieb Pripravili sme živé demo ukážky reportov na technológii Power BI od Michrosoftu, ktoré sú pre našich zákazníkov a záujemcov prístupné na našich webstránkach.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   SAD DS - Implementácia manažérskeho systému nad riešením SOFTIP PROFIT a dopravným systémom. V rámci manažérskeho systému sme riešili vnútropodnikové výkazníctvo, súčasťou riešenia bol ale aj mechanizmus zabezpečujúci rozpočítavanie nákladov na jednotlivé strediská podľa rôznych rozvrhových základní. Konštrukta Tiretech - Konštrukta Industry je našim dlhoročným zákazníkom využívajúcim náš manažérsky informačný systém. V roku 2016 sa firma rozdelila na dve spoločnosti a my sme riešili rozdelenie riešenia MIS na dve samostatné riešenia, pričom bolo potrebné v jednotlivých riešeniach zachovať históriu príslušných údajov aj z predchádzajúcich rokov. Plastic Omnium - Manažérsky systém pomáha optimalizovať výrobné kapacity strojov a zariadení zohľadňujúc viaceré vstupy ako sú napríklad objednávky odberateľov, plánované a neplánované odstávky strojov, vyprodukované nezhodné výrobky. Zároveň umožňuje simulovať situácie do budúcna s rôznym nastavením parametrov a porovnávať viacero verzií medzi sebou. Medusa Group - Implementácia MIS nad informačnými systémami SAP B1 piatich firiem a 5 reštauračnými systémami. MIS umožňuje analýzu nákladov za jednotlivé spoločnosti alebo za celú firmu a tak isto analýzu tržieb.
 • SOFTIP PROFIT PLUS
  SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Nie nadarmo je nazývaný „vlajkovou loďou SOFTIPu“. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikateľských subjektov všetkých veľkostí a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania, schvaľovania dokladov a v oblasti procesov pre personálne agentúry. Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti, ponukové listy a pod. Dnes využíva IS SOFTIP PROFIT PLUS takmer 720 zákazníkov s viac ako 9 000 používateľmi.
  Ing. Dušan Homola produktový manažér 
IS SOFTIP PROFIT PLUS
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 bol pokračovaním v zmenách, ktoré sú zamerané hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami a mnoho ďalších. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia a vďaka bohatým skúsenostiam v rôznych segmentoch ho tak prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Trenkwalder: Vývoj a implementácia IS personálnej agentúry. IS nahradil pôvodné nehomogénne riešenie, ktoré pozostávalo z oddelených IS a ich off line prepojenia. Nové riešenie prinieslo zákazníkovi integrované riešenie, s online zápisom údajov z nadradeného IS do produkčného systému. GUDE: Prepojenie produkčného systému SOFTIP PROFIT plus na eShop zákazníka. Riešenie umožnilo zákazníkovi online spracovanie objednávok, ktoré boli vystavené na eShope. Riešenie bolo realizované prostredníctvom webových služieb. Okrem toho bolo pre zákazníka realizované rozhranie pre dodávky tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. Týmto riešením sa zákazníkovi odbúrala podvojná práca nahadzovania dokladov do portálu prepravnej spoločnosti. Užívateľ má možnosť priamo z produkčného systému SOFTIP PROFIT plus generovať doklady a špedičné štítky s čiarovými kódmi. ENPAY: Predmetom riešenia bol vývoj a nasadenie systému pre schvaľovanie dokladov v nákupnom procese. Požiadavka schvaľovania mimo produkčného systému bol realizovaná webovou aplikáciou SOFTIP APPROVAL Plus. Dodané riešenie umožňuje nastaviť schvaľovací workflow podľa požiadaviek zákazníka vo viacerých úrovniach, s možnosťou definovania zástupcov a ďalších atribútov. Aplikácia je multijazyčná a je ju možné spúšťať aj v mobilných zariadeniach. MEDIREX – MORES REZORT: Riešením získal zákazník prepojenie hotelového systému, na účtovné aplikácie nášho produktu SOFTIP PROFIT plus. Tým sa proces zaúčtovania pomerne zložitých operácií z hotelového systému zefektívnil a zautomatizoval. KOSIT: Jeden z najväčších projektov v roku 2016. Predmetom riešenia bolo pokrytie všetkých procesov spoločnosti, ktorej hlavným predmetom podnikania je spracovanie a likvidácia odpadu, poskytovanie letných a zimných údržieb cestných komunikácií a spracovanie súvisiacich procesov. Jednalo sa o multicompany riešenie, kde okrem hlavnej spoločnosti Kosit a.s. boli riešené aj ďalšie dcérske spoločnosti. Celé riešenie bolo postavené na IS SOFTIP PROFIT plus s integráciou na ďalšie subdodávateľské systémy. Riešenie pokrývalo nasledovné oblasti: Ekonomika, finančné toky, majetky; Obchodné prípady, predaj, fakturácia; Skladové hospodárstvo; Odpadové hospodárstvo; Vážny systém; Nákup; Dispečerské riadenie prevádzky dopravy; Personálne a mzdové procesy MIS, controlling Špeciálnou časťou systému je vážny systém s online prepojením na autováhu. Výstupom je evidencia vážnych lístkov, ktoré sú prvotným dokladom z váženia jednotlivých komodít na vstupe a výstupe z lokality Spaľovňa. V tejto lokalite prebieha fyzicky spracovanie a likvidácia odpadov a druhotných surovín.
 • SOFTIP VÝROBA
   Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti. Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít. Ing. Ján Kapoun, produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA
  • O produkte
   Komplexný informačný systému SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Štandardom je nástroj pre kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít. Ide o ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, čo napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby. Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP. Dopracovaním modulu MRP získavali užívatelia tohto produktu ďalší nástroj pre optimalizáciu aktív a pre operatívnejšie riadenie vstupov do výrobného procesu. Všetky tieto procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií.
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 pokračoval nárast záujmu o produkt SOFTIP PROFIT VÝROBA. Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácií a v rozširovaní funkčnosti. Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí sériovej a zákazkovej výroby. Posilnili sme podporu pre riadenie procesov vo výrobe nábytku ale aj v oblasti služieb. V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality: kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít aj so zohľadnením predpokladaného plánu výroby analýza plnenia výkonových noriem a využitia fondu pracovnej doby, MRP II, riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov aj s kombináciou rôznych foriem miezd, jednoznačná identifikácia výrobkov pre dosledovanie vstupov ale aj pre podporu reklamačného konania
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Taylor Wharton - Kľúčových parametrov tohto projektu bolo viac. Prioritou bol nábeh ostrej prevádzky do 2 mesiacov od zahájenia projektu. Import historických dát z oblasti ekonomiky z pôvodného systému. Možnosť jednoznačného dohľadania zdroja všetkých komponentov vstupujúcich do finálneho produktu s komplexnou podporou v oblasti evidencie certifikátov a pasporizácie všetkých výrobkov. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo aj zahájenie prác na analytických procesoch v rôznych oblastiach, kvalita, náklady, odberateľsko - dodávateľské vzťahy. LIND MOBLER SLOVAKIA - Cieľom projektu bolo prepojenie SOFTIP PROFIT VÝROBA s materským informačným systémom za účelom komunikácie na úrovni TPV, s následným komplexným využívaním funkcionality odhlasovanie práce a riadenie výrobných miezd až s väzbou na dochádzkový systém. Pokračovaním bude aplikovanie nástrojov pre analýzy vyžívania fondu pracovného času a mzdových nákladov vo väzbe na výrobu. Hornonitrianske bane Prievidza - V tomto projekte išlo o špecifické nastavenie receptúr a procesov kŕmenia chovaných rýb. Kľúčové bolo sledovanie prírastkov s následným vyhodnocovaním nákladov na chov ako taký s možnosťou porovnania jednotlivých násad a chovu rýb v čase. Úpravou logistických procesov získal užívateľ nástroj aj pre sledovanie výnosov z výsledného produktu chovu v procesoch spracovania rýb do finálnych produktov.
 • SAP Business One, SAP All-in-One
  Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem tržieb z predaja licencií za rok 2016. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce. Ako držiteľ a zároveň obhajca tohto titulu sme si toho vedomí. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod opätovný úspech SOFTIPu podpísala aj naša schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré vyvíjame s cieľom rozšíriť už existujúce funkcionality SAP Business One. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami. Máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá.
  Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP
  • O produkte
   Aplikácia SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vi viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Riešenie SAP Business All-in-One je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňuje riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing. SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Cieľom je sa tak ešte viac priblížiť potrebám našich zákazníkov. Táto webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.
  • Čo priniesol rok 2016
   Z globálneho pohľadu bol rok 2016 významný tým, že SAP Business One celosvetovo prekročil hranicu 56 000 klientov vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Aj rok 2016 nám priniesol množstvo nových projektov a implementácií, pri ktorých sa môžeme oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   MEDUSA GROUP - Predstavuje komplexnú sieť reštaurácií, barov, kaviarní, pivární. Na začiatku tejto rozsiahlej implementácie bolo zabezpečenie kompletného hostingového prostredia. Základom úspechu bola integrácia na reštauračný systém BlueGastro, ktorú sme vytvorili automatizovanú výmenu dát, zjednodušenie práce a odstránenie chybovosti. Mimoriadnym prínosom riešenia bolo zefektívnenie toku dokladov. Schvaľovanie nákupných objednávok a došlých faktúr v aplikácii SOFTIP ApprovalOne. Manažérsky IS bol poslednou dôležitou súčasťou riešenia. Reportingový nástroj poskytol ucelený zdroj dát pre tvorbu dynamických logistických a ekonomických reportov. Prehľady o nákladoch a výnosoch, tržbách, predajnosti, sortimente poskytujú všetky potrebné podklady pre efektívne riadenie spoločnosti. STAVEA-INTERIÉR - Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou interiérov a exteriérov, od projekčnej činnosti cez dizajn, realizáciu až po finálne zariadenie. Kľúčovým rozhodnutím pre nasadenie systému SAP Business One bola schopnosť pokryť projektové riadenie s komplexnou väzbou na procesy obchodu, nákupu, predaja, skladov a účtovníctva. OVB Allfinanz Slovensko - Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy. MTEA - Zaujímavá implementácia SAP Business One pre riadenie logistických a výrobných procesov vo výrobnom závode v Číne a v Šanghaji.
 • KEEPI
   Keepi je súčasťou moderného online sveta a čoraz viac obľúbenejším nástrojom bezplatného online účtovníctva. Mesačne si ho aktivuje viac ako 100 nových používateľov, ktorí na ňom oceňujú predovšetkým možnosť plnohodnotného vedenia účtovnej a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov a firmy. Ing. Marián Baranovič operačný riaditeľ divízie SME
  • O produkte
   Keepi je ideálnym pre začínajúcich podnikateľov. Umožňuje im rýchly štart do účtovania tak, aby sa mohli hneď venovať podnikaniu, ktoré reálne vytvára príjem. Systém je dostupný cez web a v rámci základnej funkcionality bez poplatkov, a to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov alebo veľkosť spracovávanej agendy. V prípade záujmu si môžu používatelia zakúpiť nadštandardné služby buď jednotlivo alebo cez balíčky služieb, ktoré sú výhodné pre zákazníka a to prostredníctvom e-shopu na obdobie podľa vlastného výberu. Okrem moderného dizajnu je však najväčšou výhodou Keepi jeho súlad s legislatívou a spoľahlivá podpora. Odborníci Keepi tímu používateľom poradia prostredníctvom on-line chatu. Keepi má svoju vlastnú web stránku www.keepi.sk a je aj na Facebooku. Samotná web aplikácia je k dispozícii na adrese https://keepi.eu
  • Čo priniesol rok 2016
   Keepi priebežne rozvíjame podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých si toto cloudové web ERP riešenie rýchlo získava. Ku koncu roku registroval takmer 5 520 zákazníkov a celkom 7 300 používateľov. Počet spracovávaných dokladov v Keepi bol bezmála 521 tisíc, čo je nárast viac ako 130% v porovnaní s rokom 2015.
 • SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
   Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame. SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku. Ing. Marián Baranovič produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 nám priniesol symbolických 25 nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre naše riešenie. Všetky spoločnosti oceňujú našu kompetentnosť a spoľahlivosť. Veľmi si vážia nasadenie našich konzultantov a poradenstvo, ktoré získali. Darilo sa nám aj v oblasti poskytovania outsourcingových služieb a vzrástli aj naše hostingové služby.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   KOSIT Nasadili sme naše HR riešenie vo všetkých spoločnostiach. Zjednotili procesy spracovania podkladov.
 • SOFTIP HAPPY HR
  SOFTIP HAPPY HR predstavuje novinku v našom portfóliu. Táto moderná webová aplikácia prináša všetko, čo potrebujete pre efektívne riadenie ľudských zdrojov. Od začiatku roku 2016 ju používajú aj interní zamestnanci SOFTIPu. De facto, dali sme si ju k 25. narodeninám. S cieľom nielen riadiť ľudské zdroje vo vnútri firmy, ale predovšetkým získať spätnú väzbu od vlastných zamestnancov. Z prvej ruky tak získame cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri ďalšom vývoji a zdokonaľovaní tohto riešenia. Ing. Marián Baranovič, produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 sme rozšírili ponuku HAPPY HR o modul Nábor. Modul Nábor pokrýva proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek na zamestnanca cez vyhľadanie vhodných kandidátov, realizáciu výberového konania a vyhodnotenie úspešných uchádzačov. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi, evidenciu databázy ich životopisov s možnosťou fulltextového vyhľadávania.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Tatry Mountain Resorts, a.s., U zákazníka sme Implementovali modul Vzdelávanie a pripravili sme analýzu pre implementáciu modulu Organizačná štruktúra v tejto spoločnosti. V rámci procesu riadenia vzdelávania umožní HAPPY HR hlavne automatické sledovanie požiadaviek na vzdelávanie, čím sa zníži prácnosť pri plánovaní a pri identifikácii potrieb ďalšieho vzdelávania, čo má veľký význam predovšetkým v období tzv. hlavnej sezóny, kedy sa počet zamestnancov v spoločnosti výrazne zvyšuje. Nasadenie modulu Vzdelávanie tiež zjednoduší prístup k aktuálnym údajom o vzdelávaní zamestnancov a to nie len pre HR oddelenie ale aj pre manažérov spoločnosti, nakoľko údaje môžu byť dostupné aj cez mobilné zariadenie (tablet, smartphone).
 • Riešenia na zákazku
   Rok 2016 sme popri realizácii projektov využili aj na hľadanie nových smerov v oblasti technológií ako aj v riadení projektov. Vzhľadom na rastúci počet našich podporovaných systémov a aplikácií sme prehodnotili spôsob ich údržby a prijali sme také opatrenia, ktoré v budúcnosti povedú k zjednodušeniu procesov podpory implementovaných systémov. Ing. Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS
  • Čo priniesol rok 2016
   SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky dronov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS, prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.
  • Oblasti realizácie projektov v roku 2016:
   Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí Prepojenie evidencie pohľadávok na Centrálny register pohľadávok štátu Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu. Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii Pozemkár pre Lesy SR š.p. Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint Rozvoj funkčnosti SOFTIP GARANT v oblasti výpočtu a evidencie provízií. SOFTIP GARANT je určený na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).
 • Referencie
  Medzi zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria aj tieto významné spoločnosti: Obchod a služby - AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution CZ, Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, FORTUNA SK, INCAR, INDEX NOSLUŠ, KPMG Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava Žilina, SLOVNAFT TRANS, Start People, Trenkwalder, UPC BROADBAND SLOVAKIA Priemysel - Baliarne obchodu Poprad, Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke UK, Knauf Insulation, KONŠTRUKTA – Industry, linea – D, LOKO TRANS Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Mlyn Kolárovo, MONDI SCP, NORWIT SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, RKS Trenčín, QUILTEX, SL SLOVAKIA, Slovalco, STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM Slovakia, TATRAMAT – ohrievače vody, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, TUCHYŇA VÝŤAHY, VIPO, Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto Štátna správa a samospráva - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, LESY Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Utilities - Podtatranská vodárenská spoločnosť, Povodí Moravy, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Financie - Conseq penzijní společnost, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Všeobecná úverová banka Veľkoobchod a maloobchod - 30 družstiev COOP Jednota, Berndorf Sandrik, BILLA, COREX, COREX SERVIS, Diligentia R.C., dm drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA TIME SR, Jungheinrich, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok, VOMET, ZOP plus Zdravotníctvo - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košic
Ľudské zdroje
Rok 2016 bol pre spoločnosť rokom 25. výročia založenia spoločnosti a tento aspekt významne zasiahol aj oblasť ľudských zdrojov a internej komunikácie spoločnosti smerom do vnútra aj navonok. Pri tejto príležitosti sme usporiadali špeciálny SOFTIP narodeninový deň na našich pracoviskách, ktorý si pri živej hudbe a niečom sladkom užili nielen naši zamestnanci ale aj návštevníci našich pracovísk. V júni 2016 na celofiremnom mítingu spoločnosti sme vyhlásili prvú Osobnosť roka za rok 2015, ktorou sa stal náš kolega Marek Sedliak, riaditeľ pre stratégiu a inovácie. Osobnosť roka a Projekt roka sú súčasťou internej aktivity SOFTIP AWARDS, súťaže, v ktorej zamestnanci vyberajú najlepšie spomedzi nominovaných osobností spoločnosti a najzaujímavejších zrealizovaných projektov za daný rok. Okrem ocenenia najlepších je cieľom predstaviť osobnosti spoločnosti všetkým zamestnancom nielen z hľadiska ich prínosu pre spoločnosť ale aj pohľadu ich osobného života. Zaujímavé projekty majú zase šancu inšpirovať ostatných a pochváliť sa úspešnými implementáciami. Našich zamestnancov sme aktívne zapojili do našej celoročnej komunikácie k 25. výročiu spoločnosti. Niekoľko z nich zažilo zaujímavé chvíle pri filmovaní videospotov do našej spotrebiteľskej súťaže k 25. výročiu spoločnosti, ktoré sa natáčali v našich priestoroch a zamestnanci boli samotnými hercami. V máji 2016 sa zamestnanci stretli spoločne so zákazníkmi a obchodnými partnermi na akcii pri príležitosti 25. výročie založenia spoločnosti SOFTIP v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo takmer 300 hostí. V oblasti poskytovaných benefitov bolo najvýznamnejšou zmenou v roku 2016 zavedenie nového benefitu tzv. Dodatočnej dovolenky v rozsahu 5 dní nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky. Tento benefit bol zamestnancami veľmi pozitívne prijatý a má pre spoločnosť aj zamestnancov motivačný charakter, keďže podmienkou pre jeho využitie je spoločnosťou stanovené vyčerpanie zákonnej dovolenky. Okrem tejto významnej zmeny sme tak ako po minulé roky v zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov poskytovali zamestnancom príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 125-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona. Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti sme zamestnancom umožnili čerpanie 25% ročnej výmery stravných lístkov úplne zadarmo bez akékoľvek doplatku. Navyše od 1.januára 2017 pokračujeme v posilnení tohto plošne najspravodlivejšieho benefitu a to zvýšením nominálnej hodnoty stravného lístka na 4 eurá bez navýšenia doplatku zamestnanca za stravný lístok. Veľmi pozitívnou zmenou vnímanou prierezovo cez celú spoločnosť bola implementácia novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR, ktorú zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. Aktívne ju používajú všetci zamestnanci spoločnosti pričom interný projektový tím neustále pracuje na rozšírení jej funkčnosti a vylepšovaní aj vďaka nápadom od zamestnancov. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré zamestnancov, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti. V ďalšej fáze nasadzujeme modul Vzdelávanie, ktorý umožní efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie ako aj orientáciu zamestnancov v ponuke školení a rozvíjaní ich kompetencií a osobného profilu. Hodnotenie zamestnancov sme ako každoročne realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov. Proces hodnotenia zamestnancov prebieha už niekoľko rokov v rámci aplikácie SOFTIP HAPPY HR v module Hodnotenie. Našim cieľom je úplná elektronizácia celého procesu riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktorá prinesie pridanú hodnotu pre personalistov, zamestnancov a manažment spoločnosti. V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. Zorganizovali sme množstvo menších podujatí s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi zákazníkmi a zamestnancami navzájom ako napr. tradičná SOFTIP Cyklo tour alebo SOFTIP Days. Veľmi si vážime aktivitu našich kolegov, ktorí darovali krv a pomohli naplniť našu výzvu a získať 25 litrov krvi vďaka našej akcii SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. Z hľadiska štatistík, zamestnávala spoločnosť SOFTIP k 31. decembru 2016 rovnako ako v predchádzajúcom roku 171 zamestnancov, z toho 64 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov. Aj v priebehu roka 2016 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. Ako dôležitý a významný aspekt vnímame otázku generačnej obmeny v spoločnosti a preto aj v priebehu roka 2016 k nám pribudlo niekoľko nových tvárí, ktorí si našli stabilné miesto v našej spoločnosti a priniesli nové nápady a myšlienky. V súčasnej dobe je na trhu mnoho úspešných IT spoločností, a preto sme sa snažili udržať si konkurencieschopnosť aj v roku 2016 prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov. Zvýšeniu ich odbornosti sme venovali dostatočnú podporu vo forme kvalitného vzdelávania. V tomto roku sme sa zamerali najmä na rozvoj odborných a špecifických znalostí pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov s cieľom zabezpečiť potrebnú kvalitu a odbornosť vo vzťahu k ich pracovnej náplni. Veľkú časť vzdelávacích aktivít sme zamerali na oblasť personalistiky a ekonomiky, čo si vyžadovala neustále sa meniaca legislatíva. Pokračovali sme s rozvojom obchodných a manažérskych zručností našich obchodných manažérov a vedúcich pracovníkov. Spoločnosť SOFTIP si naďalej drží status spoločnosti, ktorá má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu.
Spoločenská zodpovednosť
SOFTIP už 25 rokov úspešne vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Skutočnosť, že sme spoločensky zodpovednou firmou, neznamená, že chceme byť úspešní len v biznise. Po celé tie roky sa snažíme nielen finančne, ale aj osobným zainteresovaním našich ľudí podporovať aj ostatné iné oblasti života. Pomocnú ruku potrebuje kultúra, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia. Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia. Prvým z nich je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, ktoré má dnes už viac ako 1000 členov. Jej členovia sú činorodí v kluboch atletiky, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, plávanie, a ďalšie. Druhým z nich je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, občianske združenie založené a vedené rodičmi detí s autizmom. Tretím je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, pre ktorého sme jedným z najväčších darcov. Pod svoje „ochranné krídla“ si ju vzali aj naši zamestnanci a prostredníctvom vlastných zbierok pomáhajú získať aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomáhali rodinám a priateľom ľudí s Downovým syndrómom. Partnersky podporujeme aj viaceré športové projekty. Jedným z nich je SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý každoročne 6. januára štartuje sezónu pretekov Marathon BB Tour. Taktiež sme hlavným reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Bedmintonisti sú výnimoční aj v tom, že ako jediná športová federácia na svete vyvinula pre tento účel mobilnú aplikáciu na výuku základov práve tohto dynamického športu. Je určená pre pedagógov telesnej výchovy a trénerov bedmintonu. Podporili sme aj ďalší zaujímavý športový projekt - Deň na kolesách s Filipom Polcom. V rámci neho si s Filipom a jeho inštruktormi zatrénovalo na Pumptrackovej dráhe až 474 detí z detských domovov vo veku od 4 do 18 rokov. O tom, že pomoc druhým je našou prirodzenou súčasťou svedčí aj vysoký záujem o dobrovoľnícke aktivity a podujatia. V roku 2016 sa nám napríklad prostredníctvom SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo získať až 25 litrov krvi – za každý rok existencie firmy presne jeden liter tejto vzácnej tekutiny. Ak sa vyskytne v živote našich zamestnancov ťažká životná situácia, rovnako potrebujú pomoc. V týchto prípadoch využívame časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť. Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Elektronizáciou HR procesu cez aplikáciu SOFTIP HAPPY HR eliminujeme časť firemnej papierovej agendy. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2016 sme mali uzatvorených približne 660 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov. Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).
Komunikácia o dianí v spoločnosti
Cieľ komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2016 sa niesol v znamení 25. výročia založenia spoločnosti. Kým po uplynulé roky bol výhradne zameraný na posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení, rok 2016 priniesol do komunikácie v prvom rade symbol „25“. „Dvadsaťpäťka“ nás sprevádzala naprieč celým rokom a výrazne zasiahla do diania nielen smerom navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Štvrťstoročie existencie SOFTIPu je dôkazom jeho stabilných základov, širokého portfólia produktov a služieb, vynikajúcich vzťahov s našimi zákazníkmi, partnermi a predovšetkým zamestnancami. Významným prvkom externej komunikácie v roku 2016 bola celoročná online kampaň s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb SOFTIPu za účelom posilnenia jeho značky a súčasne podporiť kampaň k 25. výročiu založenia spoločnosti počas celého roku. Využili sme dostupné sociálne siete, na ktorých sme aktívni, bannerové reklamy a PR komunikácie na odborných aj informačných portáloch, eTrend, hnoline, ... a ostatné. V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam. Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá prešla absolútnou zmenou. V septembri 2016 sme ju uviedli v úplne novom šate na vlastnom SOFTIP CMS systéme. Stránka spĺňa najmodernejšie štandardy. Slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk. So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, tradičné pracovné stretnutie vodárenských a vodohospodárskych spoločností a rovnako tak stretnutie pre zákazníkov Slovenskej pošty a Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny. Deviaty ročník Konferencie New Visions in HR 2016, na ktorej sa znovu stretlo cez 200 odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ponúkol možnosť predstaviť odbornej verejnosti svoju novinku vo svojom produktovom portfóliu - SOFTIP HAPPY HR. Vychádzajúc z prebiehajúcej implementácie riešenia v našej spoločnosti odprezentoval člen predstavenstva a finančný riaditeľ, Martin Vlčko, príklad ako je možné moderne, intuitívne a hlavne efektívne pristúpiť k HR procesom a ako je nevyhnutné podporiť vzťah spoločnosti a zamestnancov. V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Tradične sa opierame o Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR. Symbolicky, 25. júna, zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2016, so štartom aj cieľom v Hronseku. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov. Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 2. – 3. júna 2016 vo Vyhniach a 9. - 10. decembra 2016 v Jasnej.
SOFTIP v médiách
SOFTIP prelieval krv. Za dobrú vec.
touchit.sk | 3.11.2016 Taký bol cieľ akcie SOFTIPácka KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. „Náš plán – získať 25 litrov najvzácnejšej tekutiny sme splnili takmer do poslednej kvapky...“ SOFTIP dosahuje najvyššie kompetencie Microsoft v oblasti cloudových riešení
Itnews.sk / 28.10.2016 SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. SOFTIP prichádza s novinkou - službou letecký monitoring
pc.dobodky.sk / 11.10.2016 Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho “dronov”) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov. Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť
Časopis Trend / 7.7.2016 Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou - povedzme s medicínou. ... Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore či letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP. Nová aplikácia minimalizuje papierovú agendu
retailmagazin.sk / 9.6.2016 Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne. SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2015
touchit.sk / 12.4.2016 SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIP podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR
itnews.sk / 5.2.2016 Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov. SOFTIP opäť rozširuje svoje kompetencie Microsoft 
touchit.sk / 28.1.2016 SOFTIP získal už piatu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a dvom Silver statusom sa od začiatku roka môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Cloud Platform Partner. Ten je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností spoločnosti SOFTIP v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“
itnews.sk / 17.1.2016 Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Vynikajúce výsledky za daný rok dosiahnuté na silnom konkurenčnom IT trhu sú prejavom viacerých činiteľov. Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala už spomenutá komplexnosť nášho portfólia, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP opäť potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov. Významný nárast sme opätovne zaznamenali v oblasti infraštruktúrnych služieb a servisných služieb. Stabilnú úroveň si udržali segmenty predaja našich ERP systémov, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Počas roka 2016 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. V roku 2017 očakávame ďalšie oživenie trhu, čím by mohli byť naplnené predpoklady pre ďalší zaujímavý hospodársky rok. Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čo je základom pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere. V roku 2016 nedošlo k aktivácii nákladov na vývoj a výskum produktov pre opakovaný predaj. V porovnaní s historicky najlepším rokom 2015 takmer všetky finančné ukazovatele v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles, avšak dosiahli veľmi slušnú a požadovanú úroveň. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla výborné číslo. SOFTIP tak môžeme radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska. Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA. K 31. 12. 2016 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
Finančný report
Aj v roku 2016 potvrdila spoločnosť SOFTIP stabilnú a silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR. Po historicky najlepšom roku 2016 dosiahla spoločnosť opäť vynikajúce hospodárske výsledky, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Významný podiel na tomto úspechu zohralo predovšetkým široké portfólio a diverzifikácia poskytovaných produktov a služieb pre rôzne segmenty trhu. Komplexnosť nášho portfólia nás radí medzi jedinečné IT spoločnosti, ktoré sú schopné odolávať výkyvom v jednotlivých segmentoch. V roku 2016 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 1 330 tisíc EUR. Došlo síce k poklesu tržieb avšak tento výpadok nemal priamo úmerný vplyv na výsledky spoločnosti. Spoločnosť dokázala tento výpadok eliminovať opatreniami v iných oblastiach. Dosiahnuté tržby boli vo výške 11 063 tisíc EUR. Ing. Martin Vlčko Finančný riaditeľ
Súvaha vybrané položky
Výkaz ziskov a strát vybrané položky
Správa nezávislého audítora
SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA: SOFTIP, a.s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia
POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT: SOFTIP, a.s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
TEL.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 423 07 12 E-MAIL: softip@softip.sk , WEB: www.softip.sk
Výročná správa 2016

Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS
Hodnoty spoločnosti
Ocenenia a certifikáty partnerov SOFTIP je od roku 2005 členom partnerského programu Microsoft, ktorý je založený na úzkej partnerskej spolupráci a spoločnosti, ktoré do neho patria, sa musia do každej kompetencie kvalifikovať. V tom istom roku sa súčasne stáva držiteľom štatútu Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync). S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner , ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie len potvrdzuje vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft. Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk zatiaľ posledného deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. SOFTIP postupne rozširuje pole svojej pôsobnosti ziskom ďalších kompetencií. Najskôr sa stáva Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom, ktorý sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom a ktorý predstavuje najvyššie ocenenie pre partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Takmer vzápätí získava SOFTIP status Microsoft Gold Cloud Platform Partner, ktorý je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. SOFTIP neprestáva ani v roku 2016 rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií a v rámci partnerského programu pridáva ďalšie. Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner je dôkazom odborných vedomostí, schopností a bohatých skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft SOFTIP naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. Aktuálne najmladším „členom rodiny“ je certifikát Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, pre ktorého získanie bolo nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet implementácií Office 365, doložiť pozitívne zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov a úspešne absolvovať certifikačné skúšky. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úzko spolupracuje aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.
Certifikáty kvality V roku 2016 SOFTIP úspešne absolvoval recertifikačný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to: ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch), OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy
Štruktúra spoločnosti Svoje obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení. Toto rozdelenie umožňuje promptne reagovať na rôznorodé požiadavky zákazníkov. Divízia SME – Small and Medium Enterprises Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, HR systémy a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Help Desku (Centra Podpory Zákazníkov) a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy. V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom alebo segmentom služieb. Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov. Organizačná štruktúra k 31. decembru 2016
V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera a Riaditeľa pre Inovácie. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa. Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2016
Majetková účasť v iných spoločnostiach
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 majetkové účasti v týchto spoločnostiach: Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2016 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Dušan Guldan - Predseda predstavenstva Ing. Radovan Bálent - Člen predstavenstva Ing. Martin Vlčko - Člen predstavenstva Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Milan Hán Predseda - dozornej rady Prof. Ing. František Janíček, PhD. - Člen dozornej rady Ing. Roman Nahálka - Člen dozornej rady
Skutočnosti po účtovnej závierke Dňa 7.4.2017 došlo k zmene členov orgánov spoločnosti. K danému dňu boli odvolaní z funkcie člena dozornej rady Ing. Milan Hán a Prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorí boli volení Valným zhromaždením. Namiesto nich boli zvolení noví členovia dozornej rady Ing. Peter Kotuliak a Ing. Jozef Mokrý k danému dňu 7.4.2017. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení v sume 901.153,60 eur nasledovne: suma 600.000,00 EUR (slovom: šesťstotisíc eur) bude rozdelená jedinému akcionárovi spoločnosti SOFTIP, a.s., ktorým je spoločnosť PMK Invest, s.r.o. vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností spoločnosti SOFTIP, a.s., sumu 301.153,60 EUR (slovom: tristojedentisícstopäťdesiattri eur a 60 centov) ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
SOFTIP v roku 2016 Rok 2016 bol rokom štvrťstoročnice pôsobenia našej spoločnosti na trhu IT. Základom úspechu SOFTIPu sú jeho zamestnanci, zákazníci, partneri a skutočne široké portfólio produktov a služieb. Nevyhnutnosťou je schopnosť pružne reagovať na zmeny a vedieť prijať správne rozhodnutia. Zrealizované projekty v roku 2016 potvrdzujú trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy a následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia. Radovan Bálent Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME 
spoločnosti SOFTIP, a. s.
Vzťahy so zákazníkmi SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi, čo potvrdzujú aj čísla za rok 2016. V dnešnej dobe je nezvyčajné, aby takmer polovica (46%) našich zákazníkov bola s nami viac ako 10 rokov. Ďalších 28% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Spoločnosť a trh presýtený širokou ponukou riešení a služieb sa uberá skôr opačným smerom a tým je zmena dodávateľa. Podstatou dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je, aby podpisom zmluvy a dodaním riešenia vzťah neskončil. Treba sa o zákazníka starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. A neustále sa zlepšovať. Dôkazom úspechu a neustáleho napredovania je schopnosť novými a hlavne inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. SOFTIPu sa darí aj v tomto smere, čoho dôkazom je, skupina zákazníkov (26%), ktorí sú s nami menej ako 5 rokov. Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu Schopnosť dlhodobo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov na naše riešenia a služby potvrdzuje takmer rovnováha podielu na dosiahnutých tržbách SOFTIPu z pohľadu dĺžky zmluvného vzťahu
Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov Ak sa pozrieme na štruktúru našich zákazníkov z pohľadu počtu zamestnancov, stále platí, že SOFTIP je schopný uspokojiť požiadavky ako najväčších a najnáročnejších klientov, tak aj malých spoločností. Rovnomerné 32% zastúpenie majú stredné aj malé spoločnosti. Takmer 19% zákazníkov SOFTIPu je zo segmentu mikrospoločností a ostávajúcich 13% z kategórie veľkých spoločností s počtom zamestnancov 250 a viac.
Tržby podľa veľkosti zákazníkov Stabilitu SOFTIPu potvrdzuje skutočnosť, že najväčší podiel na tržbách (45%) pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. 29% tržieb priniesli stredné spoločnosti s počtom zamestnancov 50 – 249.
Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Pre rok 2016 boli ťažiskové hlavne segmenty priemyselnej výroby, obchodu a služieb, ktoré SOFTIPu priniesli až 56% celkových tržieb. Projekty pre štátnu a verejnú správu oproti predchádzajúcemu roku klesli na celkovo tretiu pozíciu s 19% podielom tržieb. K hranici 20% sa dostal aj segment veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti. Skupinu uzatvárajú segmenty, ktorých percentuálny podiel na tržbách SOFTIPu za rok 2016 je 2%. Sú to segmenty utility, financie, zdravotníctvo a iné nezaradené sektory. Pozitívne môžeme hodnotiť členitosť tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Úspechom v tejto oblasti sú projekty na mieru. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.
Služby, riešenia a produkty Najširšie portfólio riešení, komplexné služby, podpora a profesionálna starostlivosť už 25 rokov. Výsledkom je viac ako 6 300 zákazníkov a vyše 42-tisíc používateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. Uvedené čísla sú obrazom úspešnej a silnej spoločnosti, ktorá priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí už viac ako dve desaťročia. Stala sa právom slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov, najväčším slovenským výrobcom ERP systémov, opakovane najlepším partnerom spoločnosti SAP pre riešenie SAP Business One a súčasne najvýznamnejším dodávateľom informačných systémov v oblasti HR. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. Neustále kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a inovatívnosť našich produktov a služieb, tak aby plne vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Miroslav Tobiáš Obchodný riaditeľ divízie SME
Projektové riadenie Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom. V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Odvetvové riešenia Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.
 • Portfólio produktov a riešení
  ERP SYSTÉMY SOFTIP PROFIT PLUS SOFTIP VÝROBA SAP Business One SAP Business All-In-One KeepiCRM a DMS systémy Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint
  HR SYSTÉMY SOFTIP HR PLUS SOFTIP HAPPY HR Dochádzkové a stravovacie systémyManažérske IS SOFTIP Business Intelligence Metasonic Suite
  ZÁKAZKOVÉ IS SOFTIP GARANT Evidencia zmlúv a objednávok Verejné obstarávanie Finančné riadenie projektov Konsolidácia Poistenie Autorské honoráre Letecký monitoring SOFTIP SIMBIZ SOFTIP AUDIT
 • Portfólio služieb
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • Cloud Solutions Provider
   Program spoločnosti Microsoft, ktorý je spojením cloudových technológií Microsoft so špičkovou podporou jej najlepších partnerov. Pokrýva IT potreby v oblasti produktivity, infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi (CRM) prostredníctvom cloudových riešení (Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, ...)
  • Microsoft Azure
   Flexibilná cloudová platforma pre služby IaaS (Infraštruktúra ako služba), PaaS (Platforma ako služba) a Sass (Softvér ako služba). Pomocou sady integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ste schopní pracovať efektívnejšie, dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze.
  • Outsourcing služieb
   Dôverujte nám a nechajte nás prevziať na seba časť Vašich činností. My Vás tak odbremeníme a Vy sa môžete plne sústrediť len na vlastnú prácu. Personálny a mzdový outsourcing Outsourcing v oblasti IT
  • Školenia
   Priebežne poskytujeme školenia aplikácií SOFTIP semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie ušité na mieru podľa Vašich predstáv.
  • Koncept rozvoja IT
   Pri rozvoji IT spolupracujte s odborníkmi, investujte efektívne a s jasnou víziou. Správne sa rozhodnúť je v tejto oblasti to najdôležitejšie. Audit a stratégia IT Informačná bezpečnosť Optimalizácia IT infraštruktúry Systémová integrácia Virtualizácia
  • Office 365
   Cloudové riešenie, ktoré v sebe spája známe prostredie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office a nástroje na podporu spolupráce (podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov).
  • Servis a služby
   Nech sú Vaše potreby v oblasti IT akékoľvek, široké portfólio našich služieb a tím certifikovaných odborníkov sú zárukou našej odbornosti a vysokej profesionality. Navrhneme Vám IT riešenie od základov až po strechu, zabezpečíme potrebnú infraštruktúru a poskytneme komplexné poradenstvo v rámci IT služieb.
 • Podpora
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • SLA - Service Level Agreement
   Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.
  • CPZ - Centrum podpory zákazníkov
   Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.
  • Call Centrum
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.
  • Servisná linka
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.
  • Vzdialená podpora zákazníkov
   Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Manažérsky informačný systém
  SOFTIP MIS je manažérsky informačný systém prinášajúci potrebné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov pre podporu svojho rozhodovania. Pomocou SOFTIP MIS sú vrcholoví manažéri a ostatní riadiaci pracovníci informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú jednotné, tzn. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti. Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok). Ing. Igor Gašparík, 
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy
  • Čo priniesol rok 2016
   Zamerali sme sa na rozvoj Power Business Inteligence (v skratke „Power BI). Power BI dashboardy čerpajú dáta z údajovej základne a poskytujú pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na desktopoch, telefónoch, tabletoch a vytvárajú sa na mieru pre jednotlivých manažérov na základe ich potrieb Pripravili sme živé demo ukážky reportov na technológii Power BI od Michrosoftu, ktoré sú pre našich zákazníkov a záujemcov prístupné na našich webstránkach.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   SAD DS - Implementácia manažérskeho systému nad riešením SOFTIP PROFIT a dopravným systémom. V rámci manažérskeho systému sme riešili vnútropodnikové výkazníctvo, súčasťou riešenia bol ale aj mechanizmus zabezpečujúci rozpočítavanie nákladov na jednotlivé strediská podľa rôznych rozvrhových základní. Konštrukta Tiretech - Konštrukta Industry je našim dlhoročným zákazníkom využívajúcim náš manažérsky informačný systém. V roku 2016 sa firma rozdelila na dve spoločnosti a my sme riešili rozdelenie riešenia MIS na dve samostatné riešenia, pričom bolo potrebné v jednotlivých riešeniach zachovať históriu príslušných údajov aj z predchádzajúcich rokov. Plastic Omnium - Manažérsky systém pomáha optimalizovať výrobné kapacity strojov a zariadení zohľadňujúc viaceré vstupy ako sú napríklad objednávky odberateľov, plánované a neplánované odstávky strojov, vyprodukované nezhodné výrobky. Zároveň umožňuje simulovať situácie do budúcna s rôznym nastavením parametrov a porovnávať viacero verzií medzi sebou. Medusa Group - Implementácia MIS nad informačnými systémami SAP B1 piatich firiem a 5 reštauračnými systémami. MIS umožňuje analýzu nákladov za jednotlivé spoločnosti alebo za celú firmu a tak isto analýzu tržieb.
 • SOFTIP PROFIT PLUS
  SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Nie nadarmo je nazývaný „vlajkovou loďou SOFTIPu“. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikateľských subjektov všetkých veľkostí a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania, schvaľovania dokladov a v oblasti procesov pre personálne agentúry. Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti, ponukové listy a pod. Dnes využíva IS SOFTIP PROFIT PLUS takmer 720 zákazníkov s viac ako 9 000 používateľmi.
  Ing. Dušan Homola produktový manažér 
IS SOFTIP PROFIT PLUS
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 bol pokračovaním v zmenách, ktoré sú zamerané hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami a mnoho ďalších. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia a vďaka bohatým skúsenostiam v rôznych segmentoch ho tak prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Trenkwalder: Vývoj a implementácia IS personálnej agentúry. IS nahradil pôvodné nehomogénne riešenie, ktoré pozostávalo z oddelených IS a ich off line prepojenia. Nové riešenie prinieslo zákazníkovi integrované riešenie, s online zápisom údajov z nadradeného IS do produkčného systému. GUDE: Prepojenie produkčného systému SOFTIP PROFIT plus na eShop zákazníka. Riešenie umožnilo zákazníkovi online spracovanie objednávok, ktoré boli vystavené na eShope. Riešenie bolo realizované prostredníctvom webových služieb. Okrem toho bolo pre zákazníka realizované rozhranie pre dodávky tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. Týmto riešením sa zákazníkovi odbúrala podvojná práca nahadzovania dokladov do portálu prepravnej spoločnosti. Užívateľ má možnosť priamo z produkčného systému SOFTIP PROFIT plus generovať doklady a špedičné štítky s čiarovými kódmi. ENPAY: Predmetom riešenia bol vývoj a nasadenie systému pre schvaľovanie dokladov v nákupnom procese. Požiadavka schvaľovania mimo produkčného systému bol realizovaná webovou aplikáciou SOFTIP APPROVAL Plus. Dodané riešenie umožňuje nastaviť schvaľovací workflow podľa požiadaviek zákazníka vo viacerých úrovniach, s možnosťou definovania zástupcov a ďalších atribútov. Aplikácia je multijazyčná a je ju možné spúšťať aj v mobilných zariadeniach. MEDIREX – MORES REZORT: Riešením získal zákazník prepojenie hotelového systému, na účtovné aplikácie nášho produktu SOFTIP PROFIT plus. Tým sa proces zaúčtovania pomerne zložitých operácií z hotelového systému zefektívnil a zautomatizoval. KOSIT: Jeden z najväčších projektov v roku 2016. Predmetom riešenia bolo pokrytie všetkých procesov spoločnosti, ktorej hlavným predmetom podnikania je spracovanie a likvidácia odpadu, poskytovanie letných a zimných údržieb cestných komunikácií a spracovanie súvisiacich procesov. Jednalo sa o multicompany riešenie, kde okrem hlavnej spoločnosti Kosit a.s. boli riešené aj ďalšie dcérske spoločnosti. Celé riešenie bolo postavené na IS SOFTIP PROFIT plus s integráciou na ďalšie subdodávateľské systémy. Riešenie pokrývalo nasledovné oblasti: Ekonomika, finančné toky, majetky; Obchodné prípady, predaj, fakturácia; Skladové hospodárstvo; Odpadové hospodárstvo; Vážny systém; Nákup; Dispečerské riadenie prevádzky dopravy; Personálne a mzdové procesy MIS, controlling Špeciálnou časťou systému je vážny systém s online prepojením na autováhu. Výstupom je evidencia vážnych lístkov, ktoré sú prvotným dokladom z váženia jednotlivých komodít na vstupe a výstupe z lokality Spaľovňa. V tejto lokalite prebieha fyzicky spracovanie a likvidácia odpadov a druhotných surovín.
 • SOFTIP VÝROBA
   Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti. Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít. Ing. Ján Kapoun, produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA
  • O produkte
   Komplexný informačný systému SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Štandardom je nástroj pre kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít. Ide o ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, čo napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby. Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP. Dopracovaním modulu MRP získavali užívatelia tohto produktu ďalší nástroj pre optimalizáciu aktív a pre operatívnejšie riadenie vstupov do výrobného procesu. Všetky tieto procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií.
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 pokračoval nárast záujmu o produkt SOFTIP PROFIT VÝROBA. Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácií a v rozširovaní funkčnosti. Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí sériovej a zákazkovej výroby. Posilnili sme podporu pre riadenie procesov vo výrobe nábytku ale aj v oblasti služieb. V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality: kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít aj so zohľadnením predpokladaného plánu výroby analýza plnenia výkonových noriem a využitia fondu pracovnej doby, MRP II, riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov aj s kombináciou rôznych foriem miezd, jednoznačná identifikácia výrobkov pre dosledovanie vstupov ale aj pre podporu reklamačného konania
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Taylor Wharton - Kľúčových parametrov tohto projektu bolo viac. Prioritou bol nábeh ostrej prevádzky do 2 mesiacov od zahájenia projektu. Import historických dát z oblasti ekonomiky z pôvodného systému. Možnosť jednoznačného dohľadania zdroja všetkých komponentov vstupujúcich do finálneho produktu s komplexnou podporou v oblasti evidencie certifikátov a pasporizácie všetkých výrobkov. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo aj zahájenie prác na analytických procesoch v rôznych oblastiach, kvalita, náklady, odberateľsko - dodávateľské vzťahy. LIND MOBLER SLOVAKIA - Cieľom projektu bolo prepojenie SOFTIP PROFIT VÝROBA s materským informačným systémom za účelom komunikácie na úrovni TPV, s následným komplexným využívaním funkcionality odhlasovanie práce a riadenie výrobných miezd až s väzbou na dochádzkový systém. Pokračovaním bude aplikovanie nástrojov pre analýzy vyžívania fondu pracovného času a mzdových nákladov vo väzbe na výrobu. Hornonitrianske bane Prievidza - V tomto projekte išlo o špecifické nastavenie receptúr a procesov kŕmenia chovaných rýb. Kľúčové bolo sledovanie prírastkov s následným vyhodnocovaním nákladov na chov ako taký s možnosťou porovnania jednotlivých násad a chovu rýb v čase. Úpravou logistických procesov získal užívateľ nástroj aj pre sledovanie výnosov z výsledného produktu chovu v procesoch spracovania rýb do finálnych produktov.
 • SAP Business One, SAP All-in-One
  Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem tržieb z predaja licencií za rok 2016. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce. Ako držiteľ a zároveň obhajca tohto titulu sme si toho vedomí. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod opätovný úspech SOFTIPu podpísala aj naša schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré vyvíjame s cieľom rozšíriť už existujúce funkcionality SAP Business One. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami. Máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá.
  Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP
  • O produkte
   Aplikácia SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vi viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Riešenie SAP Business All-in-One je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňuje riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing. SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Cieľom je sa tak ešte viac priblížiť potrebám našich zákazníkov. Táto webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.
  • Čo priniesol rok 2016
   Z globálneho pohľadu bol rok 2016 významný tým, že SAP Business One celosvetovo prekročil hranicu 56 000 klientov vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Aj rok 2016 nám priniesol množstvo nových projektov a implementácií, pri ktorých sa môžeme oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   MEDUSA GROUP - Predstavuje komplexnú sieť reštaurácií, barov, kaviarní, pivární. Na začiatku tejto rozsiahlej implementácie bolo zabezpečenie kompletného hostingového prostredia. Základom úspechu bola integrácia na reštauračný systém BlueGastro, ktorú sme vytvorili automatizovanú výmenu dát, zjednodušenie práce a odstránenie chybovosti. Mimoriadnym prínosom riešenia bolo zefektívnenie toku dokladov. Schvaľovanie nákupných objednávok a došlých faktúr v aplikácii SOFTIP ApprovalOne. Manažérsky IS bol poslednou dôležitou súčasťou riešenia. Reportingový nástroj poskytol ucelený zdroj dát pre tvorbu dynamických logistických a ekonomických reportov. Prehľady o nákladoch a výnosoch, tržbách, predajnosti, sortimente poskytujú všetky potrebné podklady pre efektívne riadenie spoločnosti. STAVEA-INTERIÉR - Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou interiérov a exteriérov, od projekčnej činnosti cez dizajn, realizáciu až po finálne zariadenie. Kľúčovým rozhodnutím pre nasadenie systému SAP Business One bola schopnosť pokryť projektové riadenie s komplexnou väzbou na procesy obchodu, nákupu, predaja, skladov a účtovníctva. OVB Allfinanz Slovensko - Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy. MTEA - Zaujímavá implementácia SAP Business One pre riadenie logistických a výrobných procesov vo výrobnom závode v Číne a v Šanghaji.
 • KEEPI
   Keepi je súčasťou moderného online sveta a čoraz viac obľúbenejším nástrojom bezplatného online účtovníctva. Mesačne si ho aktivuje viac ako 100 nových používateľov, ktorí na ňom oceňujú predovšetkým možnosť plnohodnotného vedenia účtovnej a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov a firmy. Ing. Marián Baranovič operačný riaditeľ divízie SME
  • O produkte
   Keepi je ideálnym pre začínajúcich podnikateľov. Umožňuje im rýchly štart do účtovania tak, aby sa mohli hneď venovať podnikaniu, ktoré reálne vytvára príjem. Systém je dostupný cez web a v rámci základnej funkcionality bez poplatkov, a to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov alebo veľkosť spracovávanej agendy. V prípade záujmu si môžu používatelia zakúpiť nadštandardné služby buď jednotlivo alebo cez balíčky služieb, ktoré sú výhodné pre zákazníka a to prostredníctvom e-shopu na obdobie podľa vlastného výberu. Okrem moderného dizajnu je však najväčšou výhodou Keepi jeho súlad s legislatívou a spoľahlivá podpora. Odborníci Keepi tímu používateľom poradia prostredníctvom on-line chatu. Keepi má svoju vlastnú web stránku www.keepi.sk a je aj na Facebooku. Samotná web aplikácia je k dispozícii na adrese https://keepi.eu
  • Čo priniesol rok 2016
   Keepi priebežne rozvíjame podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých si toto cloudové web ERP riešenie rýchlo získava. Ku koncu roku registroval takmer 5 520 zákazníkov a celkom 7 300 používateľov. Počet spracovávaných dokladov v Keepi bol bezmála 521 tisíc, čo je nárast viac ako 130% v porovnaní s rokom 2015.
 • SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
   Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame. SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku. Ing. Marián Baranovič produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 nám priniesol symbolických 25 nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre naše riešenie. Všetky spoločnosti oceňujú našu kompetentnosť a spoľahlivosť. Veľmi si vážia nasadenie našich konzultantov a poradenstvo, ktoré získali. Darilo sa nám aj v oblasti poskytovania outsourcingových služieb a vzrástli aj naše hostingové služby.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   KOSIT Nasadili sme naše HR riešenie vo všetkých spoločnostiach. Zjednotili procesy spracovania podkladov.
 • SOFTIP HAPPY HR
  SOFTIP HAPPY HR predstavuje novinku v našom portfóliu. Táto moderná webová aplikácia prináša všetko, čo potrebujete pre efektívne riadenie ľudských zdrojov. Od začiatku roku 2016 ju používajú aj interní zamestnanci SOFTIPu. De facto, dali sme si ju k 25. narodeninám. S cieľom nielen riadiť ľudské zdroje vo vnútri firmy, ale predovšetkým získať spätnú väzbu od vlastných zamestnancov. Z prvej ruky tak získame cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri ďalšom vývoji a zdokonaľovaní tohto riešenia. Ing. Marián Baranovič, produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 sme rozšírili ponuku HAPPY HR o modul Nábor. Modul Nábor pokrýva proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek na zamestnanca cez vyhľadanie vhodných kandidátov, realizáciu výberového konania a vyhodnotenie úspešných uchádzačov. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi, evidenciu databázy ich životopisov s možnosťou fulltextového vyhľadávania.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Tatry Mountain Resorts, a.s., U zákazníka sme Implementovali modul Vzdelávanie a pripravili sme analýzu pre implementáciu modulu Organizačná štruktúra v tejto spoločnosti. V rámci procesu riadenia vzdelávania umožní HAPPY HR hlavne automatické sledovanie požiadaviek na vzdelávanie, čím sa zníži prácnosť pri plánovaní a pri identifikácii potrieb ďalšieho vzdelávania, čo má veľký význam predovšetkým v období tzv. hlavnej sezóny, kedy sa počet zamestnancov v spoločnosti výrazne zvyšuje. Nasadenie modulu Vzdelávanie tiež zjednoduší prístup k aktuálnym údajom o vzdelávaní zamestnancov a to nie len pre HR oddelenie ale aj pre manažérov spoločnosti, nakoľko údaje môžu byť dostupné aj cez mobilné zariadenie (tablet, smartphone).
 • Riešenia na zákazku
   Rok 2016 sme popri realizácii projektov využili aj na hľadanie nových smerov v oblasti technológií ako aj v riadení projektov. Vzhľadom na rastúci počet našich podporovaných systémov a aplikácií sme prehodnotili spôsob ich údržby a prijali sme také opatrenia, ktoré v budúcnosti povedú k zjednodušeniu procesov podpory implementovaných systémov. Ing. Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS
  • Čo priniesol rok 2016
   SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky dronov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS, prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.
  • Oblasti realizácie projektov v roku 2016:
   Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí Prepojenie evidencie pohľadávok na Centrálny register pohľadávok štátu Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu. Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii Pozemkár pre Lesy SR š.p. Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint Rozvoj funkčnosti SOFTIP GARANT v oblasti výpočtu a evidencie provízií. SOFTIP GARANT je určený na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).
 • Referencie
  Medzi zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria aj tieto významné spoločnosti: Obchod a služby - AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution CZ, Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, FORTUNA SK, INCAR, INDEX NOSLUŠ, KPMG Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava Žilina, SLOVNAFT TRANS, Start People, Trenkwalder, UPC BROADBAND SLOVAKIA Priemysel - Baliarne obchodu Poprad, Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke UK, Knauf Insulation, KONŠTRUKTA – Industry, linea – D, LOKO TRANS Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Mlyn Kolárovo, MONDI SCP, NORWIT SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, RKS Trenčín, QUILTEX, SL SLOVAKIA, Slovalco, STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM Slovakia, TATRAMAT – ohrievače vody, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, TUCHYŇA VÝŤAHY, VIPO, Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto Štátna správa a samospráva - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, LESY Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Utilities - Podtatranská vodárenská spoločnosť, Povodí Moravy, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Financie - Conseq penzijní společnost, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Všeobecná úverová banka Veľkoobchod a maloobchod - 30 družstiev COOP Jednota, Berndorf Sandrik, BILLA, COREX, COREX SERVIS, Diligentia R.C., dm drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA TIME SR, Jungheinrich, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok, VOMET, ZOP plus Zdravotníctvo - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košic
Ľudské zdroje Rok 2016 bol pre spoločnosť rokom 25. výročia založenia spoločnosti a tento aspekt významne zasiahol aj oblasť ľudských zdrojov a internej komunikácie spoločnosti smerom do vnútra aj navonok. Pri tejto príležitosti sme usporiadali špeciálny SOFTIP narodeninový deň na našich pracoviskách, ktorý si pri živej hudbe a niečom sladkom užili nielen naši zamestnanci ale aj návštevníci našich pracovísk. V júni 2016 na celofiremnom mítingu spoločnosti sme vyhlásili prvú Osobnosť roka za rok 2015, ktorou sa stal náš kolega Marek Sedliak, riaditeľ pre stratégiu a inovácie. Osobnosť roka a Projekt roka sú súčasťou internej aktivity SOFTIP AWARDS, súťaže, v ktorej zamestnanci vyberajú najlepšie spomedzi nominovaných osobností spoločnosti a najzaujímavejších zrealizovaných projektov za daný rok. Okrem ocenenia najlepších je cieľom predstaviť osobnosti spoločnosti všetkým zamestnancom nielen z hľadiska ich prínosu pre spoločnosť ale aj pohľadu ich osobného života. Zaujímavé projekty majú zase šancu inšpirovať ostatných a pochváliť sa úspešnými implementáciami. Našich zamestnancov sme aktívne zapojili do našej celoročnej komunikácie k 25. výročiu spoločnosti. Niekoľko z nich zažilo zaujímavé chvíle pri filmovaní videospotov do našej spotrebiteľskej súťaže k 25. výročiu spoločnosti, ktoré sa natáčali v našich priestoroch a zamestnanci boli samotnými hercami. V máji 2016 sa zamestnanci stretli spoločne so zákazníkmi a obchodnými partnermi na akcii pri príležitosti 25. výročie založenia spoločnosti SOFTIP v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo takmer 300 hostí. V oblasti poskytovaných benefitov bolo najvýznamnejšou zmenou v roku 2016 zavedenie nového benefitu tzv. Dodatočnej dovolenky v rozsahu 5 dní nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky. Tento benefit bol zamestnancami veľmi pozitívne prijatý a má pre spoločnosť aj zamestnancov motivačný charakter, keďže podmienkou pre jeho využitie je spoločnosťou stanovené vyčerpanie zákonnej dovolenky. Okrem tejto významnej zmeny sme tak ako po minulé roky v zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov poskytovali zamestnancom príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 125-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona. Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti sme zamestnancom umožnili čerpanie 25% ročnej výmery stravných lístkov úplne zadarmo bez akékoľvek doplatku. Navyše od 1.januára 2017 pokračujeme v posilnení tohto plošne najspravodlivejšieho benefitu a to zvýšením nominálnej hodnoty stravného lístka na 4 eurá bez navýšenia doplatku zamestnanca za stravný lístok. Veľmi pozitívnou zmenou vnímanou prierezovo cez celú spoločnosť bola implementácia novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR, ktorú zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. Aktívne ju používajú všetci zamestnanci spoločnosti pričom interný projektový tím neustále pracuje na rozšírení jej funkčnosti a vylepšovaní aj vďaka nápadom od zamestnancov. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré zamestnancov, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti. V ďalšej fáze nasadzujeme modul Vzdelávanie, ktorý umožní efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie ako aj orientáciu zamestnancov v ponuke školení a rozvíjaní ich kompetencií a osobného profilu. Hodnotenie zamestnancov sme ako každoročne realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov. Proces hodnotenia zamestnancov prebieha už niekoľko rokov v rámci aplikácie SOFTIP HAPPY HR v module Hodnotenie. Našim cieľom je úplná elektronizácia celého procesu riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktorá prinesie pridanú hodnotu pre personalistov, zamestnancov a manažment spoločnosti. V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. Zorganizovali sme množstvo menších podujatí s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi zákazníkmi a zamestnancami navzájom ako napr. tradičná SOFTIP Cyklo tour alebo SOFTIP Days. Veľmi si vážime aktivitu našich kolegov, ktorí darovali krv a pomohli naplniť našu výzvu a získať 25 litrov krvi vďaka našej akcii SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. Z hľadiska štatistík, zamestnávala spoločnosť SOFTIP k 31. decembru 2016 rovnako ako v predchádzajúcom roku 171 zamestnancov, z toho 64 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov. Aj v priebehu roka 2016 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. Ako dôležitý a významný aspekt vnímame otázku generačnej obmeny v spoločnosti a preto aj v priebehu roka 2016 k nám pribudlo niekoľko nových tvárí, ktorí si našli stabilné miesto v našej spoločnosti a priniesli nové nápady a myšlienky. V súčasnej dobe je na trhu mnoho úspešných IT spoločností, a preto sme sa snažili udržať si konkurencieschopnosť aj v roku 2016 prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov. Zvýšeniu ich odbornosti sme venovali dostatočnú podporu vo forme kvalitného vzdelávania. V tomto roku sme sa zamerali najmä na rozvoj odborných a špecifických znalostí pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov s cieľom zabezpečiť potrebnú kvalitu a odbornosť vo vzťahu k ich pracovnej náplni. Veľkú časť vzdelávacích aktivít sme zamerali na oblasť personalistiky a ekonomiky, čo si vyžadovala neustále sa meniaca legislatíva. Pokračovali sme s rozvojom obchodných a manažérskych zručností našich obchodných manažérov a vedúcich pracovníkov. Spoločnosť SOFTIP si naďalej drží status spoločnosti, ktorá má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu.
Spoločenská zodpovednosť SOFTIP už 25 rokov úspešne vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Skutočnosť, že sme spoločensky zodpovednou firmou, neznamená, že chceme byť úspešní len v biznise. Po celé tie roky sa snažíme nielen finančne, ale aj osobným zainteresovaním našich ľudí podporovať aj ostatné iné oblasti života. Pomocnú ruku potrebuje kultúra, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia. Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia. Prvým z nich je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, ktoré má dnes už viac ako 1000 členov. Jej členovia sú činorodí v kluboch atletiky, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, plávanie, a ďalšie. Druhým z nich je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, občianske združenie založené a vedené rodičmi detí s autizmom. Tretím je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, pre ktorého sme jedným z najväčších darcov. Pod svoje „ochranné krídla“ si ju vzali aj naši zamestnanci a prostredníctvom vlastných zbierok pomáhajú získať aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomáhali rodinám a priateľom ľudí s Downovým syndrómom. Partnersky podporujeme aj viaceré športové projekty. Jedným z nich je SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý každoročne 6. januára štartuje sezónu pretekov Marathon BB Tour. Taktiež sme hlavným reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Bedmintonisti sú výnimoční aj v tom, že ako jediná športová federácia na svete vyvinula pre tento účel mobilnú aplikáciu na výuku základov práve tohto dynamického športu. Je určená pre pedagógov telesnej výchovy a trénerov bedmintonu. Podporili sme aj ďalší zaujímavý športový projekt - Deň na kolesách s Filipom Polcom. V rámci neho si s Filipom a jeho inštruktormi zatrénovalo na Pumptrackovej dráhe až 474 detí z detských domovov vo veku od 4 do 18 rokov. O tom, že pomoc druhým je našou prirodzenou súčasťou svedčí aj vysoký záujem o dobrovoľnícke aktivity a podujatia. V roku 2016 sa nám napríklad prostredníctvom SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo získať až 25 litrov krvi – za každý rok existencie firmy presne jeden liter tejto vzácnej tekutiny. Ak sa vyskytne v živote našich zamestnancov ťažká životná situácia, rovnako potrebujú pomoc. V týchto prípadoch využívame časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť. Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Elektronizáciou HR procesu cez aplikáciu SOFTIP HAPPY HR eliminujeme časť firemnej papierovej agendy. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2016 sme mali uzatvorených približne 660 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov. Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).
Komunikácia o dianí v spoločnosti Cieľ komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2016 sa niesol v znamení 25. výročia založenia spoločnosti. Kým po uplynulé roky bol výhradne zameraný na posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení, rok 2016 priniesol do komunikácie v prvom rade symbol „25“. „Dvadsaťpäťka“ nás sprevádzala naprieč celým rokom a výrazne zasiahla do diania nielen smerom navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Štvrťstoročie existencie SOFTIPu je dôkazom jeho stabilných základov, širokého portfólia produktov a služieb, vynikajúcich vzťahov s našimi zákazníkmi, partnermi a predovšetkým zamestnancami. Významným prvkom externej komunikácie v roku 2016 bola celoročná online kampaň s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb SOFTIPu za účelom posilnenia jeho značky a súčasne podporiť kampaň k 25. výročiu založenia spoločnosti počas celého roku. Využili sme dostupné sociálne siete, na ktorých sme aktívni, bannerové reklamy a PR komunikácie na odborných aj informačných portáloch, eTrend, hnoline, ... a ostatné. V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam. Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá prešla absolútnou zmenou. V septembri 2016 sme ju uviedli v úplne novom šate na vlastnom SOFTIP CMS systéme. Stránka spĺňa najmodernejšie štandardy. Slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk. So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, tradičné pracovné stretnutie vodárenských a vodohospodárskych spoločností a rovnako tak stretnutie pre zákazníkov Slovenskej pošty a Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny. Deviaty ročník Konferencie New Visions in HR 2016, na ktorej sa znovu stretlo cez 200 odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ponúkol možnosť predstaviť odbornej verejnosti svoju novinku vo svojom produktovom portfóliu - SOFTIP HAPPY HR. Vychádzajúc z prebiehajúcej implementácie riešenia v našej spoločnosti odprezentoval člen predstavenstva a finančný riaditeľ, Martin Vlčko, príklad ako je možné moderne, intuitívne a hlavne efektívne pristúpiť k HR procesom a ako je nevyhnutné podporiť vzťah spoločnosti a zamestnancov. V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Tradične sa opierame o Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR. Symbolicky, 25. júna, zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2016, so štartom aj cieľom v Hronseku. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov. Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 2. – 3. júna 2016 vo Vyhniach a 9. - 10. decembra 2016 v Jasnej.
SOFTIP v médiách SOFTIP prelieval krv. Za dobrú vec.
touchit.sk | 3.11.2016 Taký bol cieľ akcie SOFTIPácka KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. „Náš plán – získať 25 litrov najvzácnejšej tekutiny sme splnili takmer do poslednej kvapky...“ SOFTIP dosahuje najvyššie kompetencie Microsoft v oblasti cloudových riešení
Itnews.sk / 28.10.2016 SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. SOFTIP prichádza s novinkou - službou letecký monitoring
pc.dobodky.sk / 11.10.2016 Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho “dronov”) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov. Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť
Časopis Trend / 7.7.2016 Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou - povedzme s medicínou. ... Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore či letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP. Nová aplikácia minimalizuje papierovú agendu
retailmagazin.sk / 9.6.2016 Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne. SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2015
touchit.sk / 12.4.2016 SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIP podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR
itnews.sk / 5.2.2016 Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov. SOFTIP opäť rozširuje svoje kompetencie Microsoft 
touchit.sk / 28.1.2016 SOFTIP získal už piatu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a dvom Silver statusom sa od začiatku roka môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Cloud Platform Partner. Ten je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností spoločnosti SOFTIP v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“
itnews.sk / 17.1.2016 Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Vynikajúce výsledky za daný rok dosiahnuté na silnom konkurenčnom IT trhu sú prejavom viacerých činiteľov. Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala už spomenutá komplexnosť nášho portfólia, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP opäť potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov. Významný nárast sme opätovne zaznamenali v oblasti infraštruktúrnych služieb a servisných služieb. Stabilnú úroveň si udržali segmenty predaja našich ERP systémov, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Počas roka 2016 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. V roku 2017 očakávame ďalšie oživenie trhu, čím by mohli byť naplnené predpoklady pre ďalší zaujímavý hospodársky rok. Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čo je základom pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere. V roku 2016 nedošlo k aktivácii nákladov na vývoj a výskum produktov pre opakovaný predaj. V porovnaní s historicky najlepším rokom 2015 takmer všetky finančné ukazovatele v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles, avšak dosiahli veľmi slušnú a požadovanú úroveň. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla výborné číslo. SOFTIP tak môžeme radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska. Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA. K 31. 12. 2016 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
Finančný report Aj v roku 2016 potvrdila spoločnosť SOFTIP stabilnú a silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR. Po historicky najlepšom roku 2016 dosiahla spoločnosť opäť vynikajúce hospodárske výsledky, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Významný podiel na tomto úspechu zohralo predovšetkým široké portfólio a diverzifikácia poskytovaných produktov a služieb pre rôzne segmenty trhu. Komplexnosť nášho portfólia nás radí medzi jedinečné IT spoločnosti, ktoré sú schopné odolávať výkyvom v jednotlivých segmentoch. V roku 2016 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 1 330 tisíc EUR. Došlo síce k poklesu tržieb avšak tento výpadok nemal priamo úmerný vplyv na výsledky spoločnosti. Spoločnosť dokázala tento výpadok eliminovať opatreniami v iných oblastiach. Dosiahnuté tržby boli vo výške 11 063 tisíc EUR. Ing. Martin Vlčko Finančný riaditeľ
Súvaha vybrané položky
Výkaz ziskov a strát vybrané položky
Správa nezávislého audítora
SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA: SOFTIP, a.s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT: SOFTIP, a.s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
TEL.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 423 07 12 E-MAIL: softip@softip.sk , WEB: www.softip.sk
Výročná správa 2016

Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS
Hodnoty spoločnosti
Ocenenia a certifikáty partnerov SOFTIP je od roku 2005 členom partnerského programu Microsoft, ktorý je založený na úzkej partnerskej spolupráci a spoločnosti, ktoré do neho patria, sa musia do každej kompetencie kvalifikovať. V tom istom roku sa súčasne stáva držiteľom štatútu Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync). S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner , ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie len potvrdzuje vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft. Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk zatiaľ posledného deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. SOFTIP postupne rozširuje pole svojej pôsobnosti ziskom ďalších kompetencií. Najskôr sa stáva Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom, ktorý sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom a ktorý predstavuje najvyššie ocenenie pre partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Takmer vzápätí získava SOFTIP status Microsoft Gold Cloud Platform Partner, ktorý je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. SOFTIP neprestáva ani v roku 2016 rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií a v rámci partnerského programu pridáva ďalšie. Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner je dôkazom odborných vedomostí, schopností a bohatých skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft SOFTIP naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. Aktuálne najmladším „členom rodiny“ je certifikát Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, pre ktorého získanie bolo nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet implementácií Office 365, doložiť pozitívne zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov a úspešne absolvovať certifikačné skúšky. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úzko spolupracuje aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.
Certifikáty kvality V roku 2016 SOFTIP úspešne absolvoval recertifikačný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to: ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch), OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy
Štruktúra spoločnosti Svoje obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení. Toto rozdelenie umožňuje promptne reagovať na rôznorodé požiadavky zákazníkov. Divízia SME – Small and Medium Enterprises Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, HR systémy a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Help Desku (Centra Podpory Zákazníkov) a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy. V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom alebo segmentom služieb. Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov. Organizačná štruktúra k 31. decembru 2016
V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera a Riaditeľa pre Inovácie. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa. Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2016
Majetková účasť v iných spoločnostiach
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 majetkové účasti v týchto spoločnostiach: Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2016 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.
Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Dušan Guldan - Predseda predstavenstva Ing. Radovan Bálent - Člen predstavenstva Ing. Martin Vlčko - Člen predstavenstva Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Milan Hán Predseda - dozornej rady Prof. Ing. František Janíček, PhD. - Člen dozornej rady Ing. Roman Nahálka - Člen dozornej rady
Skutočnosti po účtovnej závierke Dňa 7.4.2017 došlo k zmene členov orgánov spoločnosti. K danému dňu boli odvolaní z funkcie člena dozornej rady Ing. Milan Hán a Prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorí boli volení Valným zhromaždením. Namiesto nich boli zvolení noví členovia dozornej rady Ing. Peter Kotuliak a Ing. Jozef Mokrý k danému dňu 7.4.2017. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení v sume 901.153,60 eur nasledovne: suma 600.000,00 EUR (slovom: šesťstotisíc eur) bude rozdelená jedinému akcionárovi spoločnosti SOFTIP, a.s., ktorým je spoločnosť PMK Invest, s.r.o. vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností spoločnosti SOFTIP, a.s., sumu 301.153,60 EUR (slovom: tristojedentisícstopäťdesiattri eur a 60 centov) ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
SOFTIP v roku 2016 Rok 2016 bol rokom štvrťstoročnice pôsobenia našej spoločnosti na trhu IT. Základom úspechu SOFTIPu sú jeho zamestnanci, zákazníci, partneri a skutočne široké portfólio produktov a služieb. Nevyhnutnosťou je schopnosť pružne reagovať na zmeny a vedieť prijať správne rozhodnutia. Zrealizované projekty v roku 2016 potvrdzujú trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy a následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia. Radovan Bálent Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME 
spoločnosti SOFTIP, a. s.
Vzťahy so zákazníkmi SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi, čo potvrdzujú aj čísla za rok 2016. V dnešnej dobe je nezvyčajné, aby takmer polovica (46%) našich zákazníkov bola s nami viac ako 10 rokov. Ďalších 28% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Spoločnosť a trh presýtený širokou ponukou riešení a služieb sa uberá skôr opačným smerom a tým je zmena dodávateľa. Podstatou dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je, aby podpisom zmluvy a dodaním riešenia vzťah neskončil. Treba sa o zákazníka starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. A neustále sa zlepšovať. Dôkazom úspechu a neustáleho napredovania je schopnosť novými a hlavne inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. SOFTIPu sa darí aj v tomto smere, čoho dôkazom je, skupina zákazníkov (26%), ktorí sú s nami menej ako 5 rokov. Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu Schopnosť dlhodobo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov na naše riešenia a služby potvrdzuje takmer rovnováha podielu na dosiahnutých tržbách SOFTIPu z pohľadu dĺžky zmluvného vzťahu
Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov Ak sa pozrieme na štruktúru našich zákazníkov z pohľadu počtu zamestnancov, stále platí, že SOFTIP je schopný uspokojiť požiadavky ako najväčších a najnáročnejších klientov, tak aj malých spoločností. Rovnomerné 32% zastúpenie majú stredné aj malé spoločnosti. Takmer 19% zákazníkov SOFTIPu je zo segmentu mikrospoločností a ostávajúcich 13% z kategórie veľkých spoločností s počtom zamestnancov 250 a viac.
Tržby podľa veľkosti zákazníkov Stabilitu SOFTIPu potvrdzuje skutočnosť, že najväčší podiel na tržbách (45%) pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. 29% tržieb priniesli stredné spoločnosti s počtom zamestnancov 50 – 249.
Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Pre rok 2016 boli ťažiskové hlavne segmenty priemyselnej výroby, obchodu a služieb, ktoré SOFTIPu priniesli až 56% celkových tržieb. Projekty pre štátnu a verejnú správu oproti predchádzajúcemu roku klesli na celkovo tretiu pozíciu s 19% podielom tržieb. K hranici 20% sa dostal aj segment veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti. Skupinu uzatvárajú segmenty, ktorých percentuálny podiel na tržbách SOFTIPu za rok 2016 je 2%. Sú to segmenty utility, financie, zdravotníctvo a iné nezaradené sektory. Pozitívne môžeme hodnotiť členitosť tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Úspechom v tejto oblasti sú projekty na mieru. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.
Služby, riešenia a produkty Najširšie portfólio riešení, komplexné služby, podpora a profesionálna starostlivosť už 25 rokov. Výsledkom je viac ako 6 300 zákazníkov a vyše 42-tisíc používateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. Uvedené čísla sú obrazom úspešnej a silnej spoločnosti, ktorá priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí už viac ako dve desaťročia. Stala sa právom slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov, najväčším slovenským výrobcom ERP systémov, opakovane najlepším partnerom spoločnosti SAP pre riešenie SAP Business One a súčasne najvýznamnejším dodávateľom informačných systémov v oblasti HR. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. Neustále kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a inovatívnosť našich produktov a služieb, tak aby plne vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Miroslav Tobiáš Obchodný riaditeľ divízie SME
Projektové riadenie Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom. V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Odvetvové riešenia Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.
 • Portfólio produktov a riešení
  ERP SYSTÉMY SOFTIP PROFIT PLUS SOFTIP VÝROBA SAP Business One SAP Business All-In-One KeepiCRM a DMS systémy Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint
  HR SYSTÉMY SOFTIP HR PLUS SOFTIP HAPPY HR Dochádzkové a stravovacie systémyManažérske IS SOFTIP Business Intelligence Metasonic Suite
  ZÁKAZKOVÉ IS SOFTIP GARANT Evidencia zmlúv a objednávok Verejné obstarávanie Finančné riadenie projektov Konsolidácia Poistenie Autorské honoráre Letecký monitoring SOFTIP SIMBIZ SOFTIP AUDIT
 • Portfólio služieb
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • Cloud Solutions Provider
   Program spoločnosti Microsoft, ktorý je spojením cloudových technológií Microsoft so špičkovou podporou jej najlepších partnerov. Pokrýva IT potreby v oblasti produktivity, infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi (CRM) prostredníctvom cloudových riešení (Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, ...)
  • Microsoft Azure
   Flexibilná cloudová platforma pre služby IaaS (Infraštruktúra ako služba), PaaS (Platforma ako služba) a Sass (Softvér ako služba). Pomocou sady integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ste schopní pracovať efektívnejšie, dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze.
  • Outsourcing služieb
   Dôverujte nám a nechajte nás prevziať na seba časť Vašich činností. My Vás tak odbremeníme a Vy sa môžete plne sústrediť len na vlastnú prácu. Personálny a mzdový outsourcing Outsourcing v oblasti IT
  • Školenia
   Priebežne poskytujeme školenia aplikácií SOFTIP semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie ušité na mieru podľa Vašich predstáv.
  • Koncept rozvoja IT
   Pri rozvoji IT spolupracujte s odborníkmi, investujte efektívne a s jasnou víziou. Správne sa rozhodnúť je v tejto oblasti to najdôležitejšie. Audit a stratégia IT Informačná bezpečnosť Optimalizácia IT infraštruktúry Systémová integrácia Virtualizácia
  • Office 365
   Cloudové riešenie, ktoré v sebe spája známe prostredie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office a nástroje na podporu spolupráce (podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov).
  • Servis a služby
   Nech sú Vaše potreby v oblasti IT akékoľvek, široké portfólio našich služieb a tím certifikovaných odborníkov sú zárukou našej odbornosti a vysokej profesionality. Navrhneme Vám IT riešenie od základov až po strechu, zabezpečíme potrebnú infraštruktúru a poskytneme komplexné poradenstvo v rámci IT služieb.
 • Podpora
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • SLA - Service Level Agreement
   Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.
  • CPZ - Centrum podpory zákazníkov
   Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.
  • Call Centrum
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.
  • Servisná linka
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.
  • Vzdialená podpora zákazníkov
   Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Manažérsky informačný systém
  SOFTIP MIS je manažérsky informačný systém prinášajúci potrebné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov pre podporu svojho rozhodovania. Pomocou SOFTIP MIS sú vrcholoví manažéri a ostatní riadiaci pracovníci informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú jednotné, tzn. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti. Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok). Ing. Igor Gašparík, 
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy
  • Čo priniesol rok 2016
   Zamerali sme sa na rozvoj Power Business Inteligence (v skratke „Power BI). Power BI dashboardy čerpajú dáta z údajovej základne a poskytujú pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na desktopoch, telefónoch, tabletoch a vytvárajú sa na mieru pre jednotlivých manažérov na základe ich potrieb Pripravili sme živé demo ukážky reportov na technológii Power BI od Michrosoftu, ktoré sú pre našich zákazníkov a záujemcov prístupné na našich webstránkach.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   SAD DS - Implementácia manažérskeho systému nad riešením SOFTIP PROFIT a dopravným systémom. V rámci manažérskeho systému sme riešili vnútropodnikové výkazníctvo, súčasťou riešenia bol ale aj mechanizmus zabezpečujúci rozpočítavanie nákladov na jednotlivé strediská podľa rôznych rozvrhových základní. Konštrukta Tiretech - Konštrukta Industry je našim dlhoročným zákazníkom využívajúcim náš manažérsky informačný systém. V roku 2016 sa firma rozdelila na dve spoločnosti a my sme riešili rozdelenie riešenia MIS na dve samostatné riešenia, pričom bolo potrebné v jednotlivých riešeniach zachovať históriu príslušných údajov aj z predchádzajúcich rokov. Plastic Omnium - Manažérsky systém pomáha optimalizovať výrobné kapacity strojov a zariadení zohľadňujúc viaceré vstupy ako sú napríklad objednávky odberateľov, plánované a neplánované odstávky strojov, vyprodukované nezhodné výrobky. Zároveň umožňuje simulovať situácie do budúcna s rôznym nastavením parametrov a porovnávať viacero verzií medzi sebou. Medusa Group - Implementácia MIS nad informačnými systémami SAP B1 piatich firiem a 5 reštauračnými systémami. MIS umožňuje analýzu nákladov za jednotlivé spoločnosti alebo za celú firmu a tak isto analýzu tržieb.
 • SOFTIP PROFIT PLUS
  SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Nie nadarmo je nazývaný „vlajkovou loďou SOFTIPu“. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikateľských subjektov všetkých veľkostí a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania, schvaľovania dokladov a v oblasti procesov pre personálne agentúry. Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti, ponukové listy a pod. Dnes využíva IS SOFTIP PROFIT PLUS takmer 720 zákazníkov s viac ako 9 000 používateľmi.
  Ing. Dušan Homola produktový manažér 
IS SOFTIP PROFIT PLUS
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 bol pokračovaním v zmenách, ktoré sú zamerané hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami a mnoho ďalších. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia a vďaka bohatým skúsenostiam v rôznych segmentoch ho tak prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Trenkwalder: Vývoj a implementácia IS personálnej agentúry. IS nahradil pôvodné nehomogénne riešenie, ktoré pozostávalo z oddelených IS a ich off line prepojenia. Nové riešenie prinieslo zákazníkovi integrované riešenie, s online zápisom údajov z nadradeného IS do produkčného systému. GUDE: Prepojenie produkčného systému SOFTIP PROFIT plus na eShop zákazníka. Riešenie umožnilo zákazníkovi online spracovanie objednávok, ktoré boli vystavené na eShope. Riešenie bolo realizované prostredníctvom webových služieb. Okrem toho bolo pre zákazníka realizované rozhranie pre dodávky tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. Týmto riešením sa zákazníkovi odbúrala podvojná práca nahadzovania dokladov do portálu prepravnej spoločnosti. Užívateľ má možnosť priamo z produkčného systému SOFTIP PROFIT plus generovať doklady a špedičné štítky s čiarovými kódmi. ENPAY: Predmetom riešenia bol vývoj a nasadenie systému pre schvaľovanie dokladov v nákupnom procese. Požiadavka schvaľovania mimo produkčného systému bol realizovaná webovou aplikáciou SOFTIP APPROVAL Plus. Dodané riešenie umožňuje nastaviť schvaľovací workflow podľa požiadaviek zákazníka vo viacerých úrovniach, s možnosťou definovania zástupcov a ďalších atribútov. Aplikácia je multijazyčná a je ju možné spúšťať aj v mobilných zariadeniach. MEDIREX – MORES REZORT: Riešením získal zákazník prepojenie hotelového systému, na účtovné aplikácie nášho produktu SOFTIP PROFIT plus. Tým sa proces zaúčtovania pomerne zložitých operácií z hotelového systému zefektívnil a zautomatizoval. KOSIT: Jeden z najväčších projektov v roku 2016. Predmetom riešenia bolo pokrytie všetkých procesov spoločnosti, ktorej hlavným predmetom podnikania je spracovanie a likvidácia odpadu, poskytovanie letných a zimných údržieb cestných komunikácií a spracovanie súvisiacich procesov. Jednalo sa o multicompany riešenie, kde okrem hlavnej spoločnosti Kosit a.s. boli riešené aj ďalšie dcérske spoločnosti. Celé riešenie bolo postavené na IS SOFTIP PROFIT plus s integráciou na ďalšie subdodávateľské systémy. Riešenie pokrývalo nasledovné oblasti: Ekonomika, finančné toky, majetky; Obchodné prípady, predaj, fakturácia; Skladové hospodárstvo; Odpadové hospodárstvo; Vážny systém; Nákup; Dispečerské riadenie prevádzky dopravy; Personálne a mzdové procesy MIS, controlling Špeciálnou časťou systému je vážny systém s online prepojením na autováhu. Výstupom je evidencia vážnych lístkov, ktoré sú prvotným dokladom z váženia jednotlivých komodít na vstupe a výstupe z lokality Spaľovňa. V tejto lokalite prebieha fyzicky spracovanie a likvidácia odpadov a druhotných surovín.
 • SOFTIP VÝROBA
   Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti. Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít. Ing. Ján Kapoun, produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA
  • O produkte
   Komplexný informačný systému SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Štandardom je nástroj pre kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít. Ide o ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, čo napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby. Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP. Dopracovaním modulu MRP získavali užívatelia tohto produktu ďalší nástroj pre optimalizáciu aktív a pre operatívnejšie riadenie vstupov do výrobného procesu. Všetky tieto procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií.
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 pokračoval nárast záujmu o produkt SOFTIP PROFIT VÝROBA. Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácií a v rozširovaní funkčnosti. Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí sériovej a zákazkovej výroby. Posilnili sme podporu pre riadenie procesov vo výrobe nábytku ale aj v oblasti služieb. V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality: kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít aj so zohľadnením predpokladaného plánu výroby analýza plnenia výkonových noriem a využitia fondu pracovnej doby, MRP II, riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov aj s kombináciou rôznych foriem miezd, jednoznačná identifikácia výrobkov pre dosledovanie vstupov ale aj pre podporu reklamačného konania
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Taylor Wharton - Kľúčových parametrov tohto projektu bolo viac. Prioritou bol nábeh ostrej prevádzky do 2 mesiacov od zahájenia projektu. Import historických dát z oblasti ekonomiky z pôvodného systému. Možnosť jednoznačného dohľadania zdroja všetkých komponentov vstupujúcich do finálneho produktu s komplexnou podporou v oblasti evidencie certifikátov a pasporizácie všetkých výrobkov. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo aj zahájenie prác na analytických procesoch v rôznych oblastiach, kvalita, náklady, odberateľsko - dodávateľské vzťahy. LIND MOBLER SLOVAKIA - Cieľom projektu bolo prepojenie SOFTIP PROFIT VÝROBA s materským informačným systémom za účelom komunikácie na úrovni TPV, s následným komplexným využívaním funkcionality odhlasovanie práce a riadenie výrobných miezd až s väzbou na dochádzkový systém. Pokračovaním bude aplikovanie nástrojov pre analýzy vyžívania fondu pracovného času a mzdových nákladov vo väzbe na výrobu. Hornonitrianske bane Prievidza - V tomto projekte išlo o špecifické nastavenie receptúr a procesov kŕmenia chovaných rýb. Kľúčové bolo sledovanie prírastkov s následným vyhodnocovaním nákladov na chov ako taký s možnosťou porovnania jednotlivých násad a chovu rýb v čase. Úpravou logistických procesov získal užívateľ nástroj aj pre sledovanie výnosov z výsledného produktu chovu v procesoch spracovania rýb do finálnych produktov.
 • SAP Business One, SAP All-in-One
  Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem tržieb z predaja licencií za rok 2016. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce. Ako držiteľ a zároveň obhajca tohto titulu sme si toho vedomí. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod opätovný úspech SOFTIPu podpísala aj naša schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré vyvíjame s cieľom rozšíriť už existujúce funkcionality SAP Business One. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami. Máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá.
  Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP
  • O produkte
   Aplikácia SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vi viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Riešenie SAP Business All-in-One je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňuje riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing. SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Cieľom je sa tak ešte viac priblížiť potrebám našich zákazníkov. Táto webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.
  • Čo priniesol rok 2016
   Z globálneho pohľadu bol rok 2016 významný tým, že SAP Business One celosvetovo prekročil hranicu 56 000 klientov vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Aj rok 2016 nám priniesol množstvo nových projektov a implementácií, pri ktorých sa môžeme oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   MEDUSA GROUP - Predstavuje komplexnú sieť reštaurácií, barov, kaviarní, pivární. Na začiatku tejto rozsiahlej implementácie bolo zabezpečenie kompletného hostingového prostredia. Základom úspechu bola integrácia na reštauračný systém BlueGastro, ktorú sme vytvorili automatizovanú výmenu dát, zjednodušenie práce a odstránenie chybovosti. Mimoriadnym prínosom riešenia bolo zefektívnenie toku dokladov. Schvaľovanie nákupných objednávok a došlých faktúr v aplikácii SOFTIP ApprovalOne. Manažérsky IS bol poslednou dôležitou súčasťou riešenia. Reportingový nástroj poskytol ucelený zdroj dát pre tvorbu dynamických logistických a ekonomických reportov. Prehľady o nákladoch a výnosoch, tržbách, predajnosti, sortimente poskytujú všetky potrebné podklady pre efektívne riadenie spoločnosti. STAVEA-INTERIÉR - Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou interiérov a exteriérov, od projekčnej činnosti cez dizajn, realizáciu až po finálne zariadenie. Kľúčovým rozhodnutím pre nasadenie systému SAP Business One bola schopnosť pokryť projektové riadenie s komplexnou väzbou na procesy obchodu, nákupu, predaja, skladov a účtovníctva. OVB Allfinanz Slovensko - Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy. MTEA - Zaujímavá implementácia SAP Business One pre riadenie logistických a výrobných procesov vo výrobnom závode v Číne a v Šanghaji.
 • KEEPI
   Keepi je súčasťou moderného online sveta a čoraz viac obľúbenejším nástrojom bezplatného online účtovníctva. Mesačne si ho aktivuje viac ako 100 nových používateľov, ktorí na ňom oceňujú predovšetkým možnosť plnohodnotného vedenia účtovnej a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov a firmy. Ing. Marián Baranovič operačný riaditeľ divízie SME
  • O produkte
   Keepi je ideálnym pre začínajúcich podnikateľov. Umožňuje im rýchly štart do účtovania tak, aby sa mohli hneď venovať podnikaniu, ktoré reálne vytvára príjem. Systém je dostupný cez web a v rámci základnej funkcionality bez poplatkov, a to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov alebo veľkosť spracovávanej agendy. V prípade záujmu si môžu používatelia zakúpiť nadštandardné služby buď jednotlivo alebo cez balíčky služieb, ktoré sú výhodné pre zákazníka a to prostredníctvom e-shopu na obdobie podľa vlastného výberu. Okrem moderného dizajnu je však najväčšou výhodou Keepi jeho súlad s legislatívou a spoľahlivá podpora. Odborníci Keepi tímu používateľom poradia prostredníctvom on-line chatu. Keepi má svoju vlastnú web stránku www.keepi.sk a je aj na Facebooku. Samotná web aplikácia je k dispozícii na adrese https://keepi.eu
  • Čo priniesol rok 2016
   Keepi priebežne rozvíjame podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých si toto cloudové web ERP riešenie rýchlo získava. Ku koncu roku registroval takmer 5 520 zákazníkov a celkom 7 300 používateľov. Počet spracovávaných dokladov v Keepi bol bezmála 521 tisíc, čo je nárast viac ako 130% v porovnaní s rokom 2015.
 • SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
   Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame. SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku. Ing. Marián Baranovič produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 nám priniesol symbolických 25 nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre naše riešenie. Všetky spoločnosti oceňujú našu kompetentnosť a spoľahlivosť. Veľmi si vážia nasadenie našich konzultantov a poradenstvo, ktoré získali. Darilo sa nám aj v oblasti poskytovania outsourcingových služieb a vzrástli aj naše hostingové služby.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   KOSIT Nasadili sme naše HR riešenie vo všetkých spoločnostiach. Zjednotili procesy spracovania podkladov.
 • SOFTIP HAPPY HR
  SOFTIP HAPPY HR predstavuje novinku v našom portfóliu. Táto moderná webová aplikácia prináša všetko, čo potrebujete pre efektívne riadenie ľudských zdrojov. Od začiatku roku 2016 ju používajú aj interní zamestnanci SOFTIPu. De facto, dali sme si ju k 25. narodeninám. S cieľom nielen riadiť ľudské zdroje vo vnútri firmy, ale predovšetkým získať spätnú väzbu od vlastných zamestnancov. Z prvej ruky tak získame cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri ďalšom vývoji a zdokonaľovaní tohto riešenia. Ing. Marián Baranovič, produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 sme rozšírili ponuku HAPPY HR o modul Nábor. Modul Nábor pokrýva proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek na zamestnanca cez vyhľadanie vhodných kandidátov, realizáciu výberového konania a vyhodnotenie úspešných uchádzačov. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi, evidenciu databázy ich životopisov s možnosťou fulltextového vyhľadávania.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Tatry Mountain Resorts, a.s., U zákazníka sme Implementovali modul Vzdelávanie a pripravili sme analýzu pre implementáciu modulu Organizačná štruktúra v tejto spoločnosti. V rámci procesu riadenia vzdelávania umožní HAPPY HR hlavne automatické sledovanie požiadaviek na vzdelávanie, čím sa zníži prácnosť pri plánovaní a pri identifikácii potrieb ďalšieho vzdelávania, čo má veľký význam predovšetkým v období tzv. hlavnej sezóny, kedy sa počet zamestnancov v spoločnosti výrazne zvyšuje. Nasadenie modulu Vzdelávanie tiež zjednoduší prístup k aktuálnym údajom o vzdelávaní zamestnancov a to nie len pre HR oddelenie ale aj pre manažérov spoločnosti, nakoľko údaje môžu byť dostupné aj cez mobilné zariadenie (tablet, smartphone).
 • Riešenia na zákazku
   Rok 2016 sme popri realizácii projektov využili aj na hľadanie nových smerov v oblasti technológií ako aj v riadení projektov. Vzhľadom na rastúci počet našich podporovaných systémov a aplikácií sme prehodnotili spôsob ich údržby a prijali sme také opatrenia, ktoré v budúcnosti povedú k zjednodušeniu procesov podpory implementovaných systémov. Ing. Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS
  • Čo priniesol rok 2016
   SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky dronov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS, prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.
  • Oblasti realizácie projektov v roku 2016:
   Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí Prepojenie evidencie pohľadávok na Centrálny register pohľadávok štátu Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu. Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii Pozemkár pre Lesy SR š.p. Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint Rozvoj funkčnosti SOFTIP GARANT v oblasti výpočtu a evidencie provízií. SOFTIP GARANT je určený na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).
 • Referencie
  Medzi zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria aj tieto významné spoločnosti: Obchod a služby - AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution CZ, Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, FORTUNA SK, INCAR, INDEX NOSLUŠ, KPMG Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava Žilina, SLOVNAFT TRANS, Start People, Trenkwalder, UPC BROADBAND SLOVAKIA Priemysel - Baliarne obchodu Poprad, Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke UK, Knauf Insulation, KONŠTRUKTA – Industry, linea – D, LOKO TRANS Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Mlyn Kolárovo, MONDI SCP, NORWIT SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, RKS Trenčín, QUILTEX, SL SLOVAKIA, Slovalco, STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM Slovakia, TATRAMAT – ohrievače vody, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, TUCHYŇA VÝŤAHY, VIPO, Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto Štátna správa a samospráva - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, LESY Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Utilities - Podtatranská vodárenská spoločnosť, Povodí Moravy, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Financie - Conseq penzijní společnost, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Všeobecná úverová banka Veľkoobchod a maloobchod - 30 družstiev COOP Jednota, Berndorf Sandrik, BILLA, COREX, COREX SERVIS, Diligentia R.C., dm drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA TIME SR, Jungheinrich, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok, VOMET, ZOP plus Zdravotníctvo - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košic
Ľudské zdroje Rok 2016 bol pre spoločnosť rokom 25. výročia založenia spoločnosti a tento aspekt významne zasiahol aj oblasť ľudských zdrojov a internej komunikácie spoločnosti smerom do vnútra aj navonok. Pri tejto príležitosti sme usporiadali špeciálny SOFTIP narodeninový deň na našich pracoviskách, ktorý si pri živej hudbe a niečom sladkom užili nielen naši zamestnanci ale aj návštevníci našich pracovísk. V júni 2016 na celofiremnom mítingu spoločnosti sme vyhlásili prvú Osobnosť roka za rok 2015, ktorou sa stal náš kolega Marek Sedliak, riaditeľ pre stratégiu a inovácie. Osobnosť roka a Projekt roka sú súčasťou internej aktivity SOFTIP AWARDS, súťaže, v ktorej zamestnanci vyberajú najlepšie spomedzi nominovaných osobností spoločnosti a najzaujímavejších zrealizovaných projektov za daný rok. Okrem ocenenia najlepších je cieľom predstaviť osobnosti spoločnosti všetkým zamestnancom nielen z hľadiska ich prínosu pre spoločnosť ale aj pohľadu ich osobného života. Zaujímavé projekty majú zase šancu inšpirovať ostatných a pochváliť sa úspešnými implementáciami. Našich zamestnancov sme aktívne zapojili do našej celoročnej komunikácie k 25. výročiu spoločnosti. Niekoľko z nich zažilo zaujímavé chvíle pri filmovaní videospotov do našej spotrebiteľskej súťaže k 25. výročiu spoločnosti, ktoré sa natáčali v našich priestoroch a zamestnanci boli samotnými hercami. V máji 2016 sa zamestnanci stretli spoločne so zákazníkmi a obchodnými partnermi na akcii pri príležitosti 25. výročie založenia spoločnosti SOFTIP v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo takmer 300 hostí. V oblasti poskytovaných benefitov bolo najvýznamnejšou zmenou v roku 2016 zavedenie nového benefitu tzv. Dodatočnej dovolenky v rozsahu 5 dní nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky. Tento benefit bol zamestnancami veľmi pozitívne prijatý a má pre spoločnosť aj zamestnancov motivačný charakter, keďže podmienkou pre jeho využitie je spoločnosťou stanovené vyčerpanie zákonnej dovolenky. Okrem tejto významnej zmeny sme tak ako po minulé roky v zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov poskytovali zamestnancom príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 125-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona. Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti sme zamestnancom umožnili čerpanie 25% ročnej výmery stravných lístkov úplne zadarmo bez akékoľvek doplatku. Navyše od 1.januára 2017 pokračujeme v posilnení tohto plošne najspravodlivejšieho benefitu a to zvýšením nominálnej hodnoty stravného lístka na 4 eurá bez navýšenia doplatku zamestnanca za stravný lístok. Veľmi pozitívnou zmenou vnímanou prierezovo cez celú spoločnosť bola implementácia novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR, ktorú zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. Aktívne ju používajú všetci zamestnanci spoločnosti pričom interný projektový tím neustále pracuje na rozšírení jej funkčnosti a vylepšovaní aj vďaka nápadom od zamestnancov. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré zamestnancov, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti. V ďalšej fáze nasadzujeme modul Vzdelávanie, ktorý umožní efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie ako aj orientáciu zamestnancov v ponuke školení a rozvíjaní ich kompetencií a osobného profilu. Hodnotenie zamestnancov sme ako každoročne realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov. Proces hodnotenia zamestnancov prebieha už niekoľko rokov v rámci aplikácie SOFTIP HAPPY HR v module Hodnotenie. Našim cieľom je úplná elektronizácia celého procesu riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktorá prinesie pridanú hodnotu pre personalistov, zamestnancov a manažment spoločnosti. V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. Zorganizovali sme množstvo menších podujatí s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi zákazníkmi a zamestnancami navzájom ako napr. tradičná SOFTIP Cyklo tour alebo SOFTIP Days. Veľmi si vážime aktivitu našich kolegov, ktorí darovali krv a pomohli naplniť našu výzvu a získať 25 litrov krvi vďaka našej akcii SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. Z hľadiska štatistík, zamestnávala spoločnosť SOFTIP k 31. decembru 2016 rovnako ako v predchádzajúcom roku 171 zamestnancov, z toho 64 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov. Aj v priebehu roka 2016 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. Ako dôležitý a významný aspekt vnímame otázku generačnej obmeny v spoločnosti a preto aj v priebehu roka 2016 k nám pribudlo niekoľko nových tvárí, ktorí si našli stabilné miesto v našej spoločnosti a priniesli nové nápady a myšlienky. V súčasnej dobe je na trhu mnoho úspešných IT spoločností, a preto sme sa snažili udržať si konkurencieschopnosť aj v roku 2016 prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov. Zvýšeniu ich odbornosti sme venovali dostatočnú podporu vo forme kvalitného vzdelávania. V tomto roku sme sa zamerali najmä na rozvoj odborných a špecifických znalostí pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov s cieľom zabezpečiť potrebnú kvalitu a odbornosť vo vzťahu k ich pracovnej náplni. Veľkú časť vzdelávacích aktivít sme zamerali na oblasť personalistiky a ekonomiky, čo si vyžadovala neustále sa meniaca legislatíva. Pokračovali sme s rozvojom obchodných a manažérskych zručností našich obchodných manažérov a vedúcich pracovníkov. Spoločnosť SOFTIP si naďalej drží status spoločnosti, ktorá má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu.
Spoločenská zodpovednosť SOFTIP už 25 rokov úspešne vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Skutočnosť, že sme spoločensky zodpovednou firmou, neznamená, že chceme byť úspešní len v biznise. Po celé tie roky sa snažíme nielen finančne, ale aj osobným zainteresovaním našich ľudí podporovať aj ostatné iné oblasti života. Pomocnú ruku potrebuje kultúra, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia. Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia. Prvým z nich je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, ktoré má dnes už viac ako 1000 členov. Jej členovia sú činorodí v kluboch atletiky, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, plávanie, a ďalšie. Druhým z nich je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, občianske združenie založené a vedené rodičmi detí s autizmom. Tretím je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, pre ktorého sme jedným z najväčších darcov. Pod svoje „ochranné krídla“ si ju vzali aj naši zamestnanci a prostredníctvom vlastných zbierok pomáhajú získať aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomáhali rodinám a priateľom ľudí s Downovým syndrómom. Partnersky podporujeme aj viaceré športové projekty. Jedným z nich je SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý každoročne 6. januára štartuje sezónu pretekov Marathon BB Tour. Taktiež sme hlavným reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Bedmintonisti sú výnimoční aj v tom, že ako jediná športová federácia na svete vyvinula pre tento účel mobilnú aplikáciu na výuku základov práve tohto dynamického športu. Je určená pre pedagógov telesnej výchovy a trénerov bedmintonu. Podporili sme aj ďalší zaujímavý športový projekt - Deň na kolesách s Filipom Polcom. V rámci neho si s Filipom a jeho inštruktormi zatrénovalo na Pumptrackovej dráhe až 474 detí z detských domovov vo veku od 4 do 18 rokov. O tom, že pomoc druhým je našou prirodzenou súčasťou svedčí aj vysoký záujem o dobrovoľnícke aktivity a podujatia. V roku 2016 sa nám napríklad prostredníctvom SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo získať až 25 litrov krvi – za každý rok existencie firmy presne jeden liter tejto vzácnej tekutiny. Ak sa vyskytne v živote našich zamestnancov ťažká životná situácia, rovnako potrebujú pomoc. V týchto prípadoch využívame časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť. Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Elektronizáciou HR procesu cez aplikáciu SOFTIP HAPPY HR eliminujeme časť firemnej papierovej agendy. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2016 sme mali uzatvorených približne 660 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov. Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).
Komunikácia o dianí v spoločnosti Cieľ komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2016 sa niesol v znamení 25. výročia založenia spoločnosti. Kým po uplynulé roky bol výhradne zameraný na posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení, rok 2016 priniesol do komunikácie v prvom rade symbol „25“. „Dvadsaťpäťka“ nás sprevádzala naprieč celým rokom a výrazne zasiahla do diania nielen smerom navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Štvrťstoročie existencie SOFTIPu je dôkazom jeho stabilných základov, širokého portfólia produktov a služieb, vynikajúcich vzťahov s našimi zákazníkmi, partnermi a predovšetkým zamestnancami. Významným prvkom externej komunikácie v roku 2016 bola celoročná online kampaň s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb SOFTIPu za účelom posilnenia jeho značky a súčasne podporiť kampaň k 25. výročiu založenia spoločnosti počas celého roku. Využili sme dostupné sociálne siete, na ktorých sme aktívni, bannerové reklamy a PR komunikácie na odborných aj informačných portáloch, eTrend, hnoline, ... a ostatné. V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam. Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá prešla absolútnou zmenou. V septembri 2016 sme ju uviedli v úplne novom šate na vlastnom SOFTIP CMS systéme. Stránka spĺňa najmodernejšie štandardy. Slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk. So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, tradičné pracovné stretnutie vodárenských a vodohospodárskych spoločností a rovnako tak stretnutie pre zákazníkov Slovenskej pošty a Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny. Deviaty ročník Konferencie New Visions in HR 2016, na ktorej sa znovu stretlo cez 200 odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ponúkol možnosť predstaviť odbornej verejnosti svoju novinku vo svojom produktovom portfóliu - SOFTIP HAPPY HR. Vychádzajúc z prebiehajúcej implementácie riešenia v našej spoločnosti odprezentoval člen predstavenstva a finančný riaditeľ, Martin Vlčko, príklad ako je možné moderne, intuitívne a hlavne efektívne pristúpiť k HR procesom a ako je nevyhnutné podporiť vzťah spoločnosti a zamestnancov. V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Tradične sa opierame o Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR. Symbolicky, 25. júna, zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2016, so štartom aj cieľom v Hronseku. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov. Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 2. – 3. júna 2016 vo Vyhniach a 9. - 10. decembra 2016 v Jasnej.
SOFTIP v médiách SOFTIP prelieval krv. Za dobrú vec.
touchit.sk | 3.11.2016 Taký bol cieľ akcie SOFTIPácka KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. „Náš plán – získať 25 litrov najvzácnejšej tekutiny sme splnili takmer do poslednej kvapky...“ SOFTIP dosahuje najvyššie kompetencie Microsoft v oblasti cloudových riešení
Itnews.sk / 28.10.2016 SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. SOFTIP prichádza s novinkou - službou letecký monitoring
pc.dobodky.sk / 11.10.2016 Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho “dronov”) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov. Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť
Časopis Trend / 7.7.2016 Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou - povedzme s medicínou. ... Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore či letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP. Nová aplikácia minimalizuje papierovú agendu
retailmagazin.sk / 9.6.2016 Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne. SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2015
touchit.sk / 12.4.2016 SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIP podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR
itnews.sk / 5.2.2016 Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov. SOFTIP opäť rozširuje svoje kompetencie Microsoft 
touchit.sk / 28.1.2016 SOFTIP získal už piatu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a dvom Silver statusom sa od začiatku roka môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Cloud Platform Partner. Ten je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností spoločnosti SOFTIP v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“
itnews.sk / 17.1.2016 Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Vynikajúce výsledky za daný rok dosiahnuté na silnom konkurenčnom IT trhu sú prejavom viacerých činiteľov. Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala už spomenutá komplexnosť nášho portfólia, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP opäť potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov. Významný nárast sme opätovne zaznamenali v oblasti infraštruktúrnych služieb a servisných služieb. Stabilnú úroveň si udržali segmenty predaja našich ERP systémov, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Počas roka 2016 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. V roku 2017 očakávame ďalšie oživenie trhu, čím by mohli byť naplnené predpoklady pre ďalší zaujímavý hospodársky rok. Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čo je základom pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere. V roku 2016 nedošlo k aktivácii nákladov na vývoj a výskum produktov pre opakovaný predaj. V porovnaní s historicky najlepším rokom 2015 takmer všetky finančné ukazovatele v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles, avšak dosiahli veľmi slušnú a požadovanú úroveň. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla výborné číslo. SOFTIP tak môžeme radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska. Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA. K 31. 12. 2016 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
Finančný report Aj v roku 2016 potvrdila spoločnosť SOFTIP stabilnú a silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR. Po historicky najlepšom roku 2016 dosiahla spoločnosť opäť vynikajúce hospodárske výsledky, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Významný podiel na tomto úspechu zohralo predovšetkým široké portfólio a diverzifikácia poskytovaných produktov a služieb pre rôzne segmenty trhu. Komplexnosť nášho portfólia nás radí medzi jedinečné IT spoločnosti, ktoré sú schopné odolávať výkyvom v jednotlivých segmentoch. V roku 2016 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 1 330 tisíc EUR. Došlo síce k poklesu tržieb avšak tento výpadok nemal priamo úmerný vplyv na výsledky spoločnosti. Spoločnosť dokázala tento výpadok eliminovať opatreniami v iných oblastiach. Dosiahnuté tržby boli vo výške 11 063 tisíc EUR. Ing. Martin Vlčko Finančný riaditeľ
Súvaha vybrané položky
Výkaz ziskov a strát vybrané položky
Správa nezávislého audítora
SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA: SOFTIP, a.s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT: SOFTIP, a.s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
TEL.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 423 07 12 E-MAIL: softip@softip.sk , WEB: www.softip.sk
Výročná správa 2016

Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS
Hodnoty spoločnosti
Ocenenia a certifikáty partnerov SOFTIP je od roku 2005 členom partnerského programu Microsoft, ktorý je založený na úzkej partnerskej spolupráci a spoločnosti, ktoré do neho patria, sa musia do každej kompetencie kvalifikovať. V tom istom roku sa súčasne stáva držiteľom štatútu Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync). S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner , ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie len potvrdzuje vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft. Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk zatiaľ posledného deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. SOFTIP postupne rozširuje pole svojej pôsobnosti ziskom ďalších kompetencií. Najskôr sa stáva Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom, ktorý sa podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom a ktorý predstavuje najvyššie ocenenie pre partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Takmer vzápätí získava SOFTIP status Microsoft Gold Cloud Platform Partner, ktorý je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. SOFTIP neprestáva ani v roku 2016 rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií a v rámci partnerského programu pridáva ďalšie. Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner je dôkazom odborných vedomostí, schopností a bohatých skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft SOFTIP naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. Aktuálne najmladším „členom rodiny“ je certifikát Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, pre ktorého získanie bolo nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet implementácií Office 365, doložiť pozitívne zákaznícke referencie za posledných 12 mesiacov a úspešne absolvovať certifikačné skúšky. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úzko spolupracuje aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.
Certifikáty kvality V roku 2016 SOFTIP úspešne absolvoval recertifikačný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to: ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch), OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy
Štruktúra spoločnosti Svoje obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení. Toto rozdelenie umožňuje promptne reagovať na rôznorodé požiadavky zákazníkov. Divízia SME – Small and Medium Enterprises Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, HR systémy a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Help Desku (Centra Podpory Zákazníkov) a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy. V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom alebo segmentom služieb. Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov. Organizačná štruktúra k 31. decembru 2016
V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera a Riaditeľa pre Inovácie. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa. Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2016
Majetková účasť v iných spoločnostiach
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 majetkové účasti v týchto spoločnostiach: Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2016 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky. Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Dušan Guldan - Predseda predstavenstva Ing. Radovan Bálent - Člen predstavenstva Ing. Martin Vlčko - Člen predstavenstva Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2016 Ing. Milan Hán Predseda - dozornej rady Prof. Ing. František Janíček, PhD. - Člen dozornej rady Ing. Roman Nahálka - Člen dozornej rady Skutočnosti po účtovnej závierke Dňa 7.4.2017 došlo k zmene členov orgánov spoločnosti. K danému dňu boli odvolaní z funkcie člena dozornej rady Ing. Milan Hán a Prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorí boli volení Valným zhromaždením. Namiesto nich boli zvolení noví členovia dozornej rady Ing. Peter Kotuliak a Ing. Jozef Mokrý k danému dňu 7.4.2017. Zároveň Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku po zdanení v sume 901.153,60 eur nasledovne: suma 600.000,00 EUR (slovom: šesťstotisíc eur) bude rozdelená jedinému akcionárovi spoločnosti SOFTIP, a.s., ktorým je spoločnosť PMK Invest, s.r.o. vo forme dividend. Dividendy budú vyplatené na účet jediného akcionára postupne v splátkach podľa disponibilných finančných možností spoločnosti SOFTIP, a.s., sumu 301.153,60 EUR (slovom: tristojedentisícstopäťdesiattri eur a 60 centov) ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov s tým, že nárok akcionára na jeho neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
SOFTIP v roku 2016 Rok 2016 bol rokom štvrťstoročnice pôsobenia našej spoločnosti na trhu IT. Základom úspechu SOFTIPu sú jeho zamestnanci, zákazníci, partneri a skutočne široké portfólio produktov a služieb. Nevyhnutnosťou je schopnosť pružne reagovať na zmeny a vedieť prijať správne rozhodnutia. Zrealizované projekty v roku 2016 potvrdzujú trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy a následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia. Radovan Bálent Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME 
spoločnosti SOFTIP, a. s.
Vzťahy so zákazníkmi SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi, čo potvrdzujú aj čísla za rok 2016. V dnešnej dobe je nezvyčajné, aby takmer polovica (46%) našich zákazníkov bola s nami viac ako 10 rokov. Ďalších 28% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Spoločnosť a trh presýtený širokou ponukou riešení a služieb sa uberá skôr opačným smerom a tým je zmena dodávateľa. Podstatou dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je, aby podpisom zmluvy a dodaním riešenia vzťah neskončil. Treba sa o zákazníka starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. A neustále sa zlepšovať. Dôkazom úspechu a neustáleho napredovania je schopnosť novými a hlavne inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. SOFTIPu sa darí aj v tomto smere, čoho dôkazom je, skupina zákazníkov (26%), ktorí sú s nami menej ako 5 rokov. Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu Schopnosť dlhodobo uspokojovať požiadavky našich zákazníkov na naše riešenia a služby potvrdzuje takmer rovnováha podielu na dosiahnutých tržbách SOFTIPu z pohľadu dĺžky zmluvného vzťahu
Počet zákazníkov podľa počtu zamestnancov Ak sa pozrieme na štruktúru našich zákazníkov z pohľadu počtu zamestnancov, stále platí, že SOFTIP je schopný uspokojiť požiadavky ako najväčších a najnáročnejších klientov, tak aj malých spoločností. Rovnomerné 32% zastúpenie majú stredné aj malé spoločnosti. Takmer 19% zákazníkov SOFTIPu je zo segmentu mikrospoločností a ostávajúcich 13% z kategórie veľkých spoločností s počtom zamestnancov 250 a viac.
Tržby podľa veľkosti zákazníkov Stabilitu SOFTIPu potvrdzuje skutočnosť, že najväčší podiel na tržbách (45%) pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. 29% tržieb priniesli stredné spoločnosti s počtom zamestnancov 50 – 249.
Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Pre rok 2016 boli ťažiskové hlavne segmenty priemyselnej výroby, obchodu a služieb, ktoré SOFTIPu priniesli až 56% celkových tržieb. Projekty pre štátnu a verejnú správu oproti predchádzajúcemu roku klesli na celkovo tretiu pozíciu s 19% podielom tržieb. K hranici 20% sa dostal aj segment veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti. Skupinu uzatvárajú segmenty, ktorých percentuálny podiel na tržbách SOFTIPu za rok 2016 je 2%. Sú to segmenty utility, financie, zdravotníctvo a iné nezaradené sektory. Pozitívne môžeme hodnotiť členitosť tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Úspechom v tejto oblasti sú projekty na mieru. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.
Služby, riešenia a produkty Najširšie portfólio riešení, komplexné služby, podpora a profesionálna starostlivosť už 25 rokov. Výsledkom je viac ako 6 300 zákazníkov a vyše 42-tisíc používateľov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. Uvedené čísla sú obrazom úspešnej a silnej spoločnosti, ktorá priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí už viac ako dve desaťročia. Stala sa právom slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov, najväčším slovenským výrobcom ERP systémov, opakovane najlepším partnerom spoločnosti SAP pre riešenie SAP Business One a súčasne najvýznamnejším dodávateľom informačných systémov v oblasti HR. V rámci partnerského programu Microsoft je SOFTIP aktuálne držiteľom štyroch zlatých a troch strieborných kompetencií. Neustále kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a inovatívnosť našich produktov a služieb, tak aby plne vyhovovali potrebám našich zákazníkov. Miroslav Tobiáš Obchodný riaditeľ divízie SME
Projektové riadenie Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom. V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Odvetvové riešenia Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.
 • Portfólio produktov a riešení
  ERP SYSTÉMY SOFTIP PROFIT PLUS SOFTIP VÝROBA SAP Business One SAP Business All-In-One KeepiHR SYSTÉMY SOFTIP HR PLUS SOFTIP HAPPY HR Dochádzkové a stravovacie systémyCRM a DMS systémy Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint
  ZÁKAZKOVÉ IS SOFTIP GARANT Evidencia zmlúv a objednávok Verejné obstarávanie Finančné riadenie projektov Konsolidácia Poistenie Autorské honoráre Letecký monitoring SOFTIP SIMBIZ SOFTIP AUDITManažérske IS SOFTIP Business Intelligence Metasonic Suite
 • Portfólio služieb
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • Cloud Solutions Provider
   Program spoločnosti Microsoft, ktorý je spojením cloudových technológií Microsoft so špičkovou podporou jej najlepších partnerov. Pokrýva IT potreby v oblasti produktivity, infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi (CRM) prostredníctvom cloudových riešení (Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, ...)
  • Microsoft Azure
   Flexibilná cloudová platforma pre služby IaaS (Infraštruktúra ako služba), PaaS (Platforma ako služba) a Sass (Softvér ako služba). Pomocou sady integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ste schopní pracovať efektívnejšie, dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze.
  • Outsourcing služieb
   Dôverujte nám a nechajte nás prevziať na seba časť Vašich činností. My Vás tak odbremeníme a Vy sa môžete plne sústrediť len na vlastnú prácu. Personálny a mzdový outsourcing Outsourcing v oblasti IT
  • Školenia
   Priebežne poskytujeme školenia aplikácií SOFTIP semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj individuálne vzdelávanie ušité na mieru podľa Vašich predstáv.
  • Koncept rozvoja IT
   Pri rozvoji IT spolupracujte s odborníkmi, investujte efektívne a s jasnou víziou. Správne sa rozhodnúť je v tejto oblasti to najdôležitejšie. Audit a stratégia IT Informačná bezpečnosť Optimalizácia IT infraštruktúry Systémová integrácia Virtualizácia
  • Office 365
   Cloudové riešenie, ktoré v sebe spája známe prostredie balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office a nástroje na podporu spolupráce (podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov).
  • Servis a služby
   Nech sú Vaše potreby v oblasti IT akékoľvek, široké portfólio našich služieb a tím certifikovaných odborníkov sú zárukou našej odbornosti a vysokej profesionality. Navrhneme Vám IT riešenie od základov až po strechu, zabezpečíme potrebnú infraštruktúru a poskytneme komplexné poradenstvo v rámci IT služieb.
 • Podpora
  SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.
  • SLA - Service Level Agreement
   Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.
  • CPZ - Centrum podpory zákazníkov
   Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.
  • Call Centrum
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.
  • Servisná linka
   Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.
  • Vzdialená podpora zákazníkov
   Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Manažérsky informačný systém
  SOFTIP MIS je manažérsky informačný systém prinášajúci potrebné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov pre podporu svojho rozhodovania. Pomocou SOFTIP MIS sú vrcholoví manažéri a ostatní riadiaci pracovníci informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú jednotné, tzn. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti. Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok). Ing. Igor Gašparík, 
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy
  • Čo priniesol rok 2016
   Zamerali sme sa na rozvoj Power Business Inteligence (v skratke „Power BI). Power BI dashboardy čerpajú dáta z údajovej základne a poskytujú pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na desktopoch, telefónoch, tabletoch a vytvárajú sa na mieru pre jednotlivých manažérov na základe ich potrieb Pripravili sme živé demo ukážky reportov na technológii Power BI od Michrosoftu, ktoré sú pre našich zákazníkov a záujemcov prístupné na našich webstránkach.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   SAD DS - Implementácia manažérskeho systému nad riešením SOFTIP PROFIT a dopravným systémom. V rámci manažérskeho systému sme riešili vnútropodnikové výkazníctvo, súčasťou riešenia bol ale aj mechanizmus zabezpečujúci rozpočítavanie nákladov na jednotlivé strediská podľa rôznych rozvrhových základní. Konštrukta Tiretech - Konštrukta Industry je našim dlhoročným zákazníkom využívajúcim náš manažérsky informačný systém. V roku 2016 sa firma rozdelila na dve spoločnosti a my sme riešili rozdelenie riešenia MIS na dve samostatné riešenia, pričom bolo potrebné v jednotlivých riešeniach zachovať históriu príslušných údajov aj z predchádzajúcich rokov. Plastic Omnium - Manažérsky systém pomáha optimalizovať výrobné kapacity strojov a zariadení zohľadňujúc viaceré vstupy ako sú napríklad objednávky odberateľov, plánované a neplánované odstávky strojov, vyprodukované nezhodné výrobky. Zároveň umožňuje simulovať situácie do budúcna s rôznym nastavením parametrov a porovnávať viacero verzií medzi sebou. Medusa Group - Implementácia MIS nad informačnými systémami SAP B1 piatich firiem a 5 reštauračnými systémami. MIS umožňuje analýzu nákladov za jednotlivé spoločnosti alebo za celú firmu a tak isto analýzu tržieb.
 • SOFTIP PROFIT PLUS
  SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Nie nadarmo je nazývaný „vlajkovou loďou SOFTIPu“. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikateľských subjektov všetkých veľkostí a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania, schvaľovania dokladov a v oblasti procesov pre personálne agentúry. Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti, ponukové listy a pod. Dnes využíva IS SOFTIP PROFIT PLUS takmer 720 zákazníkov s viac ako 9 000 používateľmi.
  Ing. Dušan Homola produktový manažér 
IS SOFTIP PROFIT PLUS
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 bol pokračovaním v zmenách, ktoré sú zamerané hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami a mnoho ďalších. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia a vďaka bohatým skúsenostiam v rôznych segmentoch ho tak prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Trenkwalder: Vývoj a implementácia IS personálnej agentúry. IS nahradil pôvodné nehomogénne riešenie, ktoré pozostávalo z oddelených IS a ich off line prepojenia. Nové riešenie prinieslo zákazníkovi integrované riešenie, s online zápisom údajov z nadradeného IS do produkčného systému. GUDE: Prepojenie produkčného systému SOFTIP PROFIT plus na eShop zákazníka. Riešenie umožnilo zákazníkovi online spracovanie objednávok, ktoré boli vystavené na eShope. Riešenie bolo realizované prostredníctvom webových služieb. Okrem toho bolo pre zákazníka realizované rozhranie pre dodávky tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis. Týmto riešením sa zákazníkovi odbúrala podvojná práca nahadzovania dokladov do portálu prepravnej spoločnosti. Užívateľ má možnosť priamo z produkčného systému SOFTIP PROFIT plus generovať doklady a špedičné štítky s čiarovými kódmi. ENPAY: Predmetom riešenia bol vývoj a nasadenie systému pre schvaľovanie dokladov v nákupnom procese. Požiadavka schvaľovania mimo produkčného systému bol realizovaná webovou aplikáciou SOFTIP APPROVAL Plus. Dodané riešenie umožňuje nastaviť schvaľovací workflow podľa požiadaviek zákazníka vo viacerých úrovniach, s možnosťou definovania zástupcov a ďalších atribútov. Aplikácia je multijazyčná a je ju možné spúšťať aj v mobilných zariadeniach. MEDIREX – MORES REZORT: Riešením získal zákazník prepojenie hotelového systému, na účtovné aplikácie nášho produktu SOFTIP PROFIT plus. Tým sa proces zaúčtovania pomerne zložitých operácií z hotelového systému zefektívnil a zautomatizoval. KOSIT: Jeden z najväčších projektov v roku 2016. Predmetom riešenia bolo pokrytie všetkých procesov spoločnosti, ktorej hlavným predmetom podnikania je spracovanie a likvidácia odpadu, poskytovanie letných a zimných údržieb cestných komunikácií a spracovanie súvisiacich procesov. Jednalo sa o multicompany riešenie, kde okrem hlavnej spoločnosti Kosit a.s. boli riešené aj ďalšie dcérske spoločnosti. Celé riešenie bolo postavené na IS SOFTIP PROFIT plus s integráciou na ďalšie subdodávateľské systémy. Riešenie pokrývalo nasledovné oblasti: Ekonomika, finančné toky, majetky; Obchodné prípady, predaj, fakturácia; Skladové hospodárstvo; Odpadové hospodárstvo; Vážny systém; Nákup; Dispečerské riadenie prevádzky dopravy; Personálne a mzdové procesy MIS, controlling Špeciálnou časťou systému je vážny systém s online prepojením na autováhu. Výstupom je evidencia vážnych lístkov, ktoré sú prvotným dokladom z váženia jednotlivých komodít na vstupe a výstupe z lokality Spaľovňa. V tejto lokalite prebieha fyzicky spracovanie a likvidácia odpadov a druhotných surovín.
 • SOFTIP VÝROBA
   Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti. Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít. Ing. Ján Kapoun, produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA
  • O produkte
   Komplexný informačný systému SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Štandardom je nástroj pre kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít. Ide o ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, čo napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby. Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP. Dopracovaním modulu MRP získavali užívatelia tohto produktu ďalší nástroj pre optimalizáciu aktív a pre operatívnejšie riadenie vstupov do výrobného procesu. Všetky tieto procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií.
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 pokračoval nárast záujmu o produkt SOFTIP PROFIT VÝROBA. Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácií a v rozširovaní funkčnosti. Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí sériovej a zákazkovej výroby. Posilnili sme podporu pre riadenie procesov vo výrobe nábytku ale aj v oblasti služieb. V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality: kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít aj so zohľadnením predpokladaného plánu výroby analýza plnenia výkonových noriem a využitia fondu pracovnej doby, MRP II, riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov aj s kombináciou rôznych foriem miezd, jednoznačná identifikácia výrobkov pre dosledovanie vstupov ale aj pre podporu reklamačného konania
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Taylor Wharton - Kľúčových parametrov tohto projektu bolo viac. Prioritou bol nábeh ostrej prevádzky do 2 mesiacov od zahájenia projektu. Import historických dát z oblasti ekonomiky z pôvodného systému. Možnosť jednoznačného dohľadania zdroja všetkých komponentov vstupujúcich do finálneho produktu s komplexnou podporou v oblasti evidencie certifikátov a pasporizácie všetkých výrobkov. Dôležitou súčasťou tohto projektu bolo aj zahájenie prác na analytických procesoch v rôznych oblastiach, kvalita, náklady, odberateľsko - dodávateľské vzťahy. LIND MOBLER SLOVAKIA - Cieľom projektu bolo prepojenie SOFTIP PROFIT VÝROBA s materským informačným systémom za účelom komunikácie na úrovni TPV, s následným komplexným využívaním funkcionality odhlasovanie práce a riadenie výrobných miezd až s väzbou na dochádzkový systém. Pokračovaním bude aplikovanie nástrojov pre analýzy vyžívania fondu pracovného času a mzdových nákladov vo väzbe na výrobu. Hornonitrianske bane Prievidza - V tomto projekte išlo o špecifické nastavenie receptúr a procesov kŕmenia chovaných rýb. Kľúčové bolo sledovanie prírastkov s následným vyhodnocovaním nákladov na chov ako taký s možnosťou porovnania jednotlivých násad a chovu rýb v čase. Úpravou logistických procesov získal užívateľ nástroj aj pre sledovanie výnosov z výsledného produktu chovu v procesoch spracovania rýb do finálnych produktov.
 • SAP Business One, SAP All-in-One
  Najlepší partner SAP Business One na Slovensku - za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem tržieb z predaja licencií za rok 2016. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce. Ako držiteľ a zároveň obhajca tohto titulu sme si toho vedomí. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod opätovný úspech SOFTIPu podpísala aj naša schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré vyvíjame s cieľom rozšíriť už existujúce funkcionality SAP Business One. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami. Máme vybudované prvotriedne hostingové centrum a naši systémoví inžinieri vedia pripraviť prostredie, ktoré svojou komplexnosťou splní všetky požadované kritériá.
  Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP
  • O produkte
   Aplikácia SAP Business One je celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy. Prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku, od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty. SAP Business One využíva vyše 56-tisíc firiem vi viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Riešenie SAP Business All-in-One je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňuje riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing. SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Cieľom je sa tak ešte viac priblížiť potrebám našich zákazníkov. Táto webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.
  • Čo priniesol rok 2016
   Z globálneho pohľadu bol rok 2016 významný tým, že SAP Business One celosvetovo prekročil hranicu 56 000 klientov vo viac ako 150 krajinách, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Aj rok 2016 nám priniesol množstvo nových projektov a implementácií, pri ktorých sa môžeme oprieť o špičkových programátorov a konzultantov s bohatými skúsenosťami.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   MEDUSA GROUP - Predstavuje komplexnú sieť reštaurácií, barov, kaviarní, pivární. Na začiatku tejto rozsiahlej implementácie bolo zabezpečenie kompletného hostingového prostredia. Základom úspechu bola integrácia na reštauračný systém BlueGastro, ktorú sme vytvorili automatizovanú výmenu dát, zjednodušenie práce a odstránenie chybovosti. Mimoriadnym prínosom riešenia bolo zefektívnenie toku dokladov. Schvaľovanie nákupných objednávok a došlých faktúr v aplikácii SOFTIP ApprovalOne. Manažérsky IS bol poslednou dôležitou súčasťou riešenia. Reportingový nástroj poskytol ucelený zdroj dát pre tvorbu dynamických logistických a ekonomických reportov. Prehľady o nákladoch a výnosoch, tržbách, predajnosti, sortimente poskytujú všetky potrebné podklady pre efektívne riadenie spoločnosti. STAVEA-INTERIÉR - Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou interiérov a exteriérov, od projekčnej činnosti cez dizajn, realizáciu až po finálne zariadenie. Kľúčovým rozhodnutím pre nasadenie systému SAP Business One bola schopnosť pokryť projektové riadenie s komplexnou väzbou na procesy obchodu, nákupu, predaja, skladov a účtovníctva. OVB Allfinanz Slovensko - Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy. MTEA - Zaujímavá implementácia SAP Business One pre riadenie logistických a výrobných procesov vo výrobnom závode v Číne a v Šanghaji.
 • KEEPI
   Keepi je súčasťou moderného online sveta a čoraz viac obľúbenejším nástrojom bezplatného online účtovníctva. Mesačne si ho aktivuje viac ako 100 nových používateľov, ktorí na ňom oceňujú predovšetkým možnosť plnohodnotného vedenia účtovnej a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov a firmy. Ing. Marián Baranovič operačný riaditeľ divízie SME
  • O produkte
   Keepi je ideálnym pre začínajúcich podnikateľov. Umožňuje im rýchly štart do účtovania tak, aby sa mohli hneď venovať podnikaniu, ktoré reálne vytvára príjem. Systém je dostupný cez web a v rámci základnej funkcionality bez poplatkov, a to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov alebo veľkosť spracovávanej agendy. V prípade záujmu si môžu používatelia zakúpiť nadštandardné služby buď jednotlivo alebo cez balíčky služieb, ktoré sú výhodné pre zákazníka a to prostredníctvom e-shopu na obdobie podľa vlastného výberu. Okrem moderného dizajnu je však najväčšou výhodou Keepi jeho súlad s legislatívou a spoľahlivá podpora. Odborníci Keepi tímu používateľom poradia prostredníctvom on-line chatu. Keepi má svoju vlastnú web stránku www.keepi.sk a je aj na Facebooku. Samotná web aplikácia je k dispozícii na adrese https://keepi.eu
  • Čo priniesol rok 2016
   Keepi priebežne rozvíjame podľa požiadaviek zákazníkov, ktorých si toto cloudové web ERP riešenie rýchlo získava. Ku koncu roku registroval takmer 5 520 zákazníkov a celkom 7 300 používateľov. Počet spracovávaných dokladov v Keepi bol bezmála 521 tisíc, čo je nárast viac ako 130% v porovnaní s rokom 2015.
 • SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
   Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame. SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku. Ing. Marián Baranovič produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   Rok 2016 nám priniesol symbolických 25 nových zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre naše riešenie. Všetky spoločnosti oceňujú našu kompetentnosť a spoľahlivosť. Veľmi si vážia nasadenie našich konzultantov a poradenstvo, ktoré získali. Darilo sa nám aj v oblasti poskytovania outsourcingových služieb a vzrástli aj naše hostingové služby.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   KOSIT Nasadili sme naše HR riešenie vo všetkých spoločnostiach. Zjednotili procesy spracovania podkladov.
 • SOFTIP HAPPY HR
  SOFTIP HAPPY HR predstavuje novinku v našom portfóliu. Táto moderná webová aplikácia prináša všetko, čo potrebujete pre efektívne riadenie ľudských zdrojov. Od začiatku roku 2016 ju používajú aj interní zamestnanci SOFTIPu. De facto, dali sme si ju k 25. narodeninám. S cieľom nielen riadiť ľudské zdroje vo vnútri firmy, ale predovšetkým získať spätnú väzbu od vlastných zamestnancov. Z prvej ruky tak získame cenné informácie, ktoré nám pomôžu pri ďalšom vývoji a zdokonaľovaní tohto riešenia. Ing. Marián Baranovič, produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov a operačný riaditeľ divízie SME
  • Čo priniesol rok 2016
   V roku 2016 sme rozšírili ponuku HAPPY HR o modul Nábor. Modul Nábor pokrýva proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia požiadaviek na zamestnanca cez vyhľadanie vhodných kandidátov, realizáciu výberového konania a vyhodnotenie úspešných uchádzačov. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi, evidenciu databázy ich životopisov s možnosťou fulltextového vyhľadávania.
  • Najvýznamnejšie implementácie v roku 2016
   Tatry Mountain Resorts, a.s., U zákazníka sme Implementovali modul Vzdelávanie a pripravili sme analýzu pre implementáciu modulu Organizačná štruktúra v tejto spoločnosti. V rámci procesu riadenia vzdelávania umožní HAPPY HR hlavne automatické sledovanie požiadaviek na vzdelávanie, čím sa zníži prácnosť pri plánovaní a pri identifikácii potrieb ďalšieho vzdelávania, čo má veľký význam predovšetkým v období tzv. hlavnej sezóny, kedy sa počet zamestnancov v spoločnosti výrazne zvyšuje. Nasadenie modulu Vzdelávanie tiež zjednoduší prístup k aktuálnym údajom o vzdelávaní zamestnancov a to nie len pre HR oddelenie ale aj pre manažérov spoločnosti, nakoľko údaje môžu byť dostupné aj cez mobilné zariadenie (tablet, smartphone).
 • Riešenia na zákazku
   Rok 2016 sme popri realizácii projektov využili aj na hľadanie nových smerov v oblasti technológií ako aj v riadení projektov. Vzhľadom na rastúci počet našich podporovaných systémov a aplikácií sme prehodnotili spôsob ich údržby a prijali sme také opatrenia, ktoré v budúcnosti povedú k zjednodušeniu procesov podpory implementovaných systémov. Ing. Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS
  • Čo priniesol rok 2016
   SOFTIP pre účely vývoja a prevádzky dronov vyhradil špecializovaný tím odborníkov v rámci divízie ESS, prioritne orientovanej na zákazkové informačné systémy. „Považujeme túto oblasť za veľmi perspektívnu a veríme, že vďaka špičkovému vybaveniu sa staneme významným hráčom v oblasti bezpilotného monitoringu,“ Marek Sedliak, riaditeľ pre inovácie spoločnosti SOFTIP.
  • Oblasti realizácie projektov v roku 2016:
   Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí Prepojenie evidencie pohľadávok na Centrálny register pohľadávok štátu Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu. Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii Pozemkár pre Lesy SR š.p. Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint Rozvoj funkčnosti SOFTIP GARANT v oblasti výpočtu a evidencie provízií. SOFTIP GARANT je určený na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).
 • Referencie
  Medzi zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria aj tieto významné spoločnosti: Obchod a služby - AIR CARGO GLOBAL, Direct Parcel Distribution CZ, Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, FORTUNA SK, INCAR, INDEX NOSLUŠ, KPMG Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava Žilina, SLOVNAFT TRANS, Start People, Trenkwalder, UPC BROADBAND SLOVAKIA Priemysel - Baliarne obchodu Poprad, Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke UK, Knauf Insulation, KONŠTRUKTA – Industry, linea – D, LOKO TRANS Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Mlyn Kolárovo, MONDI SCP, NORWIT SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, RKS Trenčín, QUILTEX, SL SLOVAKIA, Slovalco, STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM Slovakia, TATRAMAT – ohrievače vody, TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, TUCHYŇA VÝŤAHY, VIPO, Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto Štátna správa a samospráva - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, LESY Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Utilities - Podtatranská vodárenská spoločnosť, Povodí Moravy, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Financie - Conseq penzijní společnost, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Všeobecná úverová banka Veľkoobchod a maloobchod - 30 družstiev COOP Jednota, Berndorf Sandrik, BILLA, COREX, COREX SERVIS, Diligentia R.C., dm drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA TIME SR, Jungheinrich, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok, VOMET, ZOP plus Zdravotníctvo - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košic
Ľudské zdroje Rok 2016 bol pre spoločnosť rokom 25. výročia založenia spoločnosti a tento aspekt významne zasiahol aj oblasť ľudských zdrojov a internej komunikácie spoločnosti smerom do vnútra aj navonok. Pri tejto príležitosti sme usporiadali špeciálny SOFTIP narodeninový deň na našich pracoviskách, ktorý si pri živej hudbe a niečom sladkom užili nielen naši zamestnanci ale aj návštevníci našich pracovísk. V júni 2016 na celofiremnom mítingu spoločnosti sme vyhlásili prvú Osobnosť roka za rok 2015, ktorou sa stal náš kolega Marek Sedliak, riaditeľ pre stratégiu a inovácie. Osobnosť roka a Projekt roka sú súčasťou internej aktivity SOFTIP AWARDS, súťaže, v ktorej zamestnanci vyberajú najlepšie spomedzi nominovaných osobností spoločnosti a najzaujímavejších zrealizovaných projektov za daný rok. Okrem ocenenia najlepších je cieľom predstaviť osobnosti spoločnosti všetkým zamestnancom nielen z hľadiska ich prínosu pre spoločnosť ale aj pohľadu ich osobného života. Zaujímavé projekty majú zase šancu inšpirovať ostatných a pochváliť sa úspešnými implementáciami. Našich zamestnancov sme aktívne zapojili do našej celoročnej komunikácie k 25. výročiu spoločnosti. Niekoľko z nich zažilo zaujímavé chvíle pri filmovaní videospotov do našej spotrebiteľskej súťaže k 25. výročiu spoločnosti, ktoré sa natáčali v našich priestoroch a zamestnanci boli samotnými hercami. V máji 2016 sa zamestnanci stretli spoločne so zákazníkmi a obchodnými partnermi na akcii pri príležitosti 25. výročie založenia spoločnosti SOFTIP v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Akcie sa zúčastnilo takmer 300 hostí. V oblasti poskytovaných benefitov bolo najvýznamnejšou zmenou v roku 2016 zavedenie nového benefitu tzv. Dodatočnej dovolenky v rozsahu 5 dní nad rámec zákonom stanovenej výmery dovolenky. Tento benefit bol zamestnancami veľmi pozitívne prijatý a má pre spoločnosť aj zamestnancov motivačný charakter, keďže podmienkou pre jeho využitie je spoločnosťou stanovené vyčerpanie zákonnej dovolenky. Okrem tejto významnej zmeny sme tak ako po minulé roky v zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov poskytovali zamestnancom príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 125-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona. Pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti sme zamestnancom umožnili čerpanie 25% ročnej výmery stravných lístkov úplne zadarmo bez akékoľvek doplatku. Navyše od 1.januára 2017 pokračujeme v posilnení tohto plošne najspravodlivejšieho benefitu a to zvýšením nominálnej hodnoty stravného lístka na 4 eurá bez navýšenia doplatku zamestnanca za stravný lístok. Veľmi pozitívnou zmenou vnímanou prierezovo cez celú spoločnosť bola implementácia novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR, ktorú zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. Aktívne ju používajú všetci zamestnanci spoločnosti pričom interný projektový tím neustále pracuje na rozšírení jej funkčnosti a vylepšovaní aj vďaka nápadom od zamestnancov. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré zamestnancov, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti. V ďalšej fáze nasadzujeme modul Vzdelávanie, ktorý umožní efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie ako aj orientáciu zamestnancov v ponuke školení a rozvíjaní ich kompetencií a osobného profilu. Hodnotenie zamestnancov sme ako každoročne realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov. Proces hodnotenia zamestnancov prebieha už niekoľko rokov v rámci aplikácie SOFTIP HAPPY HR v module Hodnotenie. Našim cieľom je úplná elektronizácia celého procesu riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktorá prinesie pridanú hodnotu pre personalistov, zamestnancov a manažment spoločnosti. V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. Zorganizovali sme množstvo menších podujatí s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi zákazníkmi a zamestnancami navzájom ako napr. tradičná SOFTIP Cyklo tour alebo SOFTIP Days. Veľmi si vážime aktivitu našich kolegov, ktorí darovali krv a pomohli naplniť našu výzvu a získať 25 litrov krvi vďaka našej akcii SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. Z hľadiska štatistík, zamestnávala spoločnosť SOFTIP k 31. decembru 2016 rovnako ako v predchádzajúcom roku 171 zamestnancov, z toho 64 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov. Aj v priebehu roka 2016 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. Ako dôležitý a významný aspekt vnímame otázku generačnej obmeny v spoločnosti a preto aj v priebehu roka 2016 k nám pribudlo niekoľko nových tvárí, ktorí si našli stabilné miesto v našej spoločnosti a priniesli nové nápady a myšlienky. V súčasnej dobe je na trhu mnoho úspešných IT spoločností, a preto sme sa snažili udržať si konkurencieschopnosť aj v roku 2016 prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov. Zvýšeniu ich odbornosti sme venovali dostatočnú podporu vo forme kvalitného vzdelávania. V tomto roku sme sa zamerali najmä na rozvoj odborných a špecifických znalostí pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov s cieľom zabezpečiť potrebnú kvalitu a odbornosť vo vzťahu k ich pracovnej náplni. Veľkú časť vzdelávacích aktivít sme zamerali na oblasť personalistiky a ekonomiky, čo si vyžadovala neustále sa meniaca legislatíva. Pokračovali sme s rozvojom obchodných a manažérskych zručností našich obchodných manažérov a vedúcich pracovníkov. Spoločnosť SOFTIP si naďalej drží status spoločnosti, ktorá má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu.
Spoločenská zodpovednosť SOFTIP už 25 rokov úspešne vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Skutočnosť, že sme spoločensky zodpovednou firmou, neznamená, že chceme byť úspešní len v biznise. Po celé tie roky sa snažíme nielen finančne, ale aj osobným zainteresovaním našich ľudí podporovať aj ostatné iné oblasti života. Pomocnú ruku potrebuje kultúra, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia. Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia. Prvým z nich je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, ktoré má dnes už viac ako 1000 členov. Jej členovia sú činorodí v kluboch atletiky, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, plávanie, a ďalšie. Druhým z nich je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, občianske združenie založené a vedené rodičmi detí s autizmom. Tretím je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, pre ktorého sme jedným z najväčších darcov. Pod svoje „ochranné krídla“ si ju vzali aj naši zamestnanci a prostredníctvom vlastných zbierok pomáhajú získať aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by pomáhali rodinám a priateľom ľudí s Downovým syndrómom. Partnersky podporujeme aj viaceré športové projekty. Jedným z nich je SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý každoročne 6. januára štartuje sezónu pretekov Marathon BB Tour. Taktiež sme hlavným reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Bedmintonisti sú výnimoční aj v tom, že ako jediná športová federácia na svete vyvinula pre tento účel mobilnú aplikáciu na výuku základov práve tohto dynamického športu. Je určená pre pedagógov telesnej výchovy a trénerov bedmintonu. Podporili sme aj ďalší zaujímavý športový projekt - Deň na kolesách s Filipom Polcom. V rámci neho si s Filipom a jeho inštruktormi zatrénovalo na Pumptrackovej dráhe až 474 detí z detských domovov vo veku od 4 do 18 rokov. O tom, že pomoc druhým je našou prirodzenou súčasťou svedčí aj vysoký záujem o dobrovoľnícke aktivity a podujatia. V roku 2016 sa nám napríklad prostredníctvom SOFTIPáckej kvapky krvi podarilo získať až 25 litrov krvi – za každý rok existencie firmy presne jeden liter tejto vzácnej tekutiny. Ak sa vyskytne v živote našich zamestnancov ťažká životná situácia, rovnako potrebujú pomoc. V týchto prípadoch využívame časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť. Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Elektronizáciou HR procesu cez aplikáciu SOFTIP HAPPY HR eliminujeme časť firemnej papierovej agendy. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2016 sme mali uzatvorených približne 660 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov. Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).
Komunikácia o dianí v spoločnosti Cieľ komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2016 sa niesol v znamení 25. výročia založenia spoločnosti. Kým po uplynulé roky bol výhradne zameraný na posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení, rok 2016 priniesol do komunikácie v prvom rade symbol „25“. „Dvadsaťpäťka“ nás sprevádzala naprieč celým rokom a výrazne zasiahla do diania nielen smerom navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Štvrťstoročie existencie SOFTIPu je dôkazom jeho stabilných základov, širokého portfólia produktov a služieb, vynikajúcich vzťahov s našimi zákazníkmi, partnermi a predovšetkým zamestnancami. Významným prvkom externej komunikácie v roku 2016 bola celoročná online kampaň s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb SOFTIPu za účelom posilnenia jeho značky a súčasne podporiť kampaň k 25. výročiu založenia spoločnosti počas celého roku. Využili sme dostupné sociálne siete, na ktorých sme aktívni, bannerové reklamy a PR komunikácie na odborných aj informačných portáloch, eTrend, hnoline, ... a ostatné. V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam. Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá prešla absolútnou zmenou. V septembri 2016 sme ju uviedli v úplne novom šate na vlastnom SOFTIP CMS systéme. Stránka spĺňa najmodernejšie štandardy. Slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk. So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, tradičné pracovné stretnutie vodárenských a vodohospodárskych spoločností a rovnako tak stretnutie pre zákazníkov Slovenskej pošty a Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny. Deviaty ročník Konferencie New Visions in HR 2016, na ktorej sa znovu stretlo cez 200 odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ponúkol možnosť predstaviť odbornej verejnosti svoju novinku vo svojom produktovom portfóliu - SOFTIP HAPPY HR. Vychádzajúc z prebiehajúcej implementácie riešenia v našej spoločnosti odprezentoval člen predstavenstva a finančný riaditeľ, Martin Vlčko, príklad ako je možné moderne, intuitívne a hlavne efektívne pristúpiť k HR procesom a ako je nevyhnutné podporiť vzťah spoločnosti a zamestnancov. V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Tradične sa opierame o Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR. Symbolicky, 25. júna, zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2016, so štartom aj cieľom v Hronseku. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov. Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 2. – 3. júna 2016 vo Vyhniach a 9. - 10. decembra 2016 v Jasnej.
SOFTIP v médiách SOFTIP prelieval krv. Za dobrú vec.
touchit.sk | 3.11.2016 Taký bol cieľ akcie SOFTIPácka KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi. „Náš plán – získať 25 litrov najvzácnejšej tekutiny sme splnili takmer do poslednej kvapky...“ SOFTIP dosahuje najvyššie kompetencie Microsoft v oblasti cloudových riešení
Itnews.sk / 28.10.2016 SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform. SOFTIP prichádza s novinkou - službou letecký monitoring
pc.dobodky.sk / 11.10.2016 Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho “dronov”) a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov. Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť
Časopis Trend / 7.7.2016 Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou - povedzme s medicínou. ... Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore či letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP. Nová aplikácia minimalizuje papierovú agendu
retailmagazin.sk / 9.6.2016 Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne. SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2015
touchit.sk / 12.4.2016 SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015. Okrem silnej predajnej stratégie sa pod úspech SOFTIP podpísala aj jeho schopnosť prispôsobiť jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ten si môže naviac vybrať aj z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré SOFTIP vyvíja s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR
itnews.sk / 5.2.2016 Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov. SOFTIP opäť rozširuje svoje kompetencie Microsoft 
touchit.sk / 28.1.2016 SOFTIP získal už piatu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a dvom Silver statusom sa od začiatku roka môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Cloud Platform Partner. Ten je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností spoločnosti SOFTIP v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“
itnews.sk / 17.1.2016 Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Vynikajúce výsledky za daný rok dosiahnuté na silnom konkurenčnom IT trhu sú prejavom viacerých činiteľov. Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala už spomenutá komplexnosť nášho portfólia, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP opäť potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov. Významný nárast sme opätovne zaznamenali v oblasti infraštruktúrnych služieb a servisných služieb. Stabilnú úroveň si udržali segmenty predaja našich ERP systémov, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Počas roka 2016 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. V roku 2017 očakávame ďalšie oživenie trhu, čím by mohli byť naplnené predpoklady pre ďalší zaujímavý hospodársky rok. Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čo je základom pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere. V roku 2016 nedošlo k aktivácii nákladov na vývoj a výskum produktov pre opakovaný predaj. V porovnaní s historicky najlepším rokom 2015 takmer všetky finančné ukazovatele v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles, avšak dosiahli veľmi slušnú a požadovanú úroveň. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla výborné číslo. SOFTIP tak môžeme radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska. Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA. K 31. 12. 2016 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
Finančný report Aj v roku 2016 potvrdila spoločnosť SOFTIP stabilnú a silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR. Po historicky najlepšom roku 2016 dosiahla spoločnosť opäť vynikajúce hospodárske výsledky, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Významný podiel na tomto úspechu zohralo predovšetkým široké portfólio a diverzifikácia poskytovaných produktov a služieb pre rôzne segmenty trhu. Komplexnosť nášho portfólia nás radí medzi jedinečné IT spoločnosti, ktoré sú schopné odolávať výkyvom v jednotlivých segmentoch. V roku 2016 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 1 330 tisíc EUR. Došlo síce k poklesu tržieb avšak tento výpadok nemal priamo úmerný vplyv na výsledky spoločnosti. Spoločnosť dokázala tento výpadok eliminovať opatreniami v iných oblastiach. Dosiahnuté tržby boli vo výške 11 063 tisíc EUR. Ing. Martin Vlčko Finančný riaditeľ
Súvaha vybrané položky
Výkaz ziskov a strát vybrané položky
Správa nezávislého audítora
SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA: SOFTIP, a.s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovakia
POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT: SOFTIP, a.s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
TEL.: +421 48 4340 111
Fax: +421 48 423 07 12 E-MAIL: softip@softip.sk , WEB: www.softip.sk
Výročná správa 2016

Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva Určite poznáte ten pocit, keď sa vrátite zo super dovolenky, posadíte sa v obývačke na sedačku a poviete si: je fajn byť opäť doma. Bolo to skvelé, zážitky mám na celý život, ale stačilo, vráť sa do reality. A presne tento pocit môžeme mať, keď sa pozrieme späť na rok 2016. Bolo to super, zažili sme viacero neuveriteľných okamihov, dôstojne sme oslávili naše 25. výročie spolu s partnermi a zákazníkmi. Vlaňajšok sa zapíše do histórie SOFTIPu zlatými písmenami – no stačilo, vráťme sa do reality. Tá totiž kladie pre nás stále nové a náročnejšie výzvy. Zažívame dobré časy. SOFTIPu, jeho akcionárom aj zamestnancom sa darí, čo je vynikajúce. Pre nás všetkých je to však aj záväzok nepremrhať potenciál, ktorý v sebe aktuálny rast biznisu skrýva. Pretože tak silné a náročné konkurenčné prostredie ako je dnes (nielen) na Slovensku ešte nebolo. Trh je čoraz náročnejší a dynamickejší. Stúpa dopyt po nových, inteligentných riešeniach, ktoré presahujú štandardné ERP systémy. Firmy chcú nástroje prispôsobené na mieru, také, ktoré sú schopné flexibilne reagovať na vývoj rôznych premenných, ktoré podporujú efektivitu a kvalitu ponúkaných služieb a tovarov a ktoré sa stávajú dokonca v mnohých prípadoch aj súčasťou core biznisu. Byť inovatívnym a zároveň spoľahlivým partnerom je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým.. Som rád, že sme v SOFTIPe už pre niekoľkými rokmi začali vyznávať stratégiu vývoja technologicky vyspelých aplikácií, ale aj nadviazali úspešné partnerstvá s globálnymi lídrami IT trhu. Stojíme tak na dvoch pevných nohách, ktoré sú podopreté i vynikajúcou a dlhodobou spoluprácou s mnohými zákazníkmi, kolektívom špičkových a odborne zdatných zamestnancov a silnými akcionármi. Som preto optimista. SOFTIP má na čom a hlavne na kom budovať svoj úspešný príbeh aj v ďalších rokoch. S úctou Dušan Guldan
predseda predstavenstva, 
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS